پارس سازه انرژی البرز

انواع شیر چک ولو

1- lift check valve (piston check valve): عضو قطع کننده به حالت عمودی در خط قرار میگیرد.

2- swing check valve: عضو قطع¬کننده بر روی یک قطعه متصل شونده (بازو) قرار میگیرد.

3- Titling disk check valve: عضو قطع¬کننده جریان به حالت اریب بر روی یک بازو با اتصال پین دوران میکند.