پارس سازه انرژی البرز

شیر گلوب ولو (ABBREVIATION FOR COMMON VALUE TERMINOLOGY)

اصطلاحات مهم در شیرها

W.O.G………………………………….Water Oil Gas

C.W.P…………………………………..Cold Working Pressure

W.S.P…………………………………..Working Steam Pressure

LPG……………………………………..Liquefied Petroleum Gas

T.E………………………………………Treaded End

F.E………………………………………Flanged End

B.W.E………………………………….Butt Welding End

S.W.E………………………………….Socket Welding End

S.J………………………………………Solder Joint

S.B……………………………………..Silver Braze

S.I.B……………………………………Screwed Bonnet

U.B…………………………………….Union Bonnet

B.B……………………………………..Bolted Bonnet

O.S.Y………………………………....Outside Screw and Yoke

I.S.R.S…………………………………Inside Screw Rising Stem

N.R.S………………………………….Non-rising Stem

R.S……………………………………..Rising Stem

S.W…………………………………….Solid Wedge

D.W……………………………………Double Wedge

D.D…………………………………….Double Disc

T.D………………………………………Teflon Disk

F.F……………………………………….Flat Face

R.F……………………………………….Raised Face

L.M.F…………………………………….Large Male and Female

S.M.F…………………………………….Small Male and Female

L.F……………………………………….Large Female

S.F………………………………………..Small Female

L.M………………………………………Large Male

S.M………………………………………Small Male

L.T.G…………………………………….Large Tongue and Groove

S.T.G…………………………………….Small Tongue and Groove

L.T……………………………………….Large Tongue

S.T……………………………………….Small Tongue

L.G………………………………………Large Groove

S.G………………………………………Small Groove

R.T.J…………………………………….Ring Joint

Int .S……………………………………integral Seat

Ren. S …………………………………Renewable Seat

I.P.S……………………………………Iron Pipe Size

P.S.I……………………………………Pound Per Square Inch

شیر گلوب

انواع اتصالات Bonnet به Body در شیر ها

Outside screw raising stem) bolted flange bonnet)

در این حالت body و bonnet با حالت فلنجی به هم متصل می گردند و به نام (OSQY) شناخته می شود و به فعلی دنده شده از خارج به بدنه و دارای Stem بالا بدنه میباشد.

Stem در این حالت به صورت دنده میباشد و با سیال در تماس نیست تا میزان ترک و خوردگی راتا حد ممکن پایین بیاورد و روغن کاری و تمیز کاری آن به راحتی صورت پذیرد.

انواع مختلف:

1. Flat faced joint

این نوع اتصال به طور عمده در فشار های پایین استفاده میگردد.

2. Male and female joint

این نوع اتصال پیشنهاد شده برای فشار های بالا و در دماهای بالا و میزان عملکرد مفید body و bonnet آن زیاد تر است.

3. Tongue and grooved joint

این نوع اتصال در فشار و دماهای بالا استفاده میگردد و میزان عملکرد مثبت (body) و (bonnet) به علت نوع قرار گیری خیلی زیاد است.

Inside screw (non-rising stem)

1. Bolted flange bonnet

در این حالت body و bonnet بصورت اتصال فلنجی به هم متصل است و در شیر های گیت ولو بطور عمده این نوع اتصال دیده می شود.در این حالت (stem) به تنهایی بالا و پایین نمیگردد. stem همراه با دسته بالا و پایین می گردد، از این نوع شیر ها بصورت عمده در زمانی که نمیخواهیم در محیط سر و صدا وجود داشته باشد استفاده می شود.

2. Pressure seat bonnet

این نوع شیر ها بیشتر در جاهایی که فشار زیاد وجود دارد استفاده می شود ( در جهت جلوگیری از افزایش فلنج و ضخامت bonnet شیر از این نوع صرامی استفاده میگردد.)این نوع شیر آزادی عمل زیادی در جهت تفکیک اجزا و در باز و بستن آن ایجاد نموده و رنگ داخل آن فشار داخلی را جذب کرده در جهت کاهش ابعاد bonnet آن اقدام میگردد.