پارس سازه انرژی البرز

شیر گلوب ولو globe valve کلاس 800

کاتالوگ وجود ندارد

برند

GDV

globe-valver-800.jpg
@title

برند شیر کروی

GDV -

سایز

1.4-2

اینچ -قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه فولاد و تریم F6 بصورت ساکت یا دنده
Globe valve body A105 trim F6 Bonet A105 800# BOLTED BONET API 602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 4159000

1397/12/1

3.8"(DN10) اینچ

ریال 4159000

1397/12/1

1.2"(DN15) اینچ

ریال 3781000

1397/12/1

3.4"(DN20) اینچ

ریال 4051000

1397/12/1

1"(DN25) اینچ

ریال 4861000

1397/12/1

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 7021000

1397/12/1

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 8641000

1397/12/1

2"(DN 50) اینچ

ریال 12961000

1397/12/1

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه فولاد و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE BODY A105 TRIM SS316L 800# BOLTED BONNET API602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه فولاد و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE BODY A105 TRIM SS316L 800# BOLTED BONNET API602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه فولاد و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE BODY A105 TRIM SS316L 800# BOLTED BONNET API602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه فولاد و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE BODY A105 TRIM SS316L 800# BOLTED BONNET API602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه فولاد و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE BODY A105 TRIM SS316L 800# BOLTED BONNET API602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه فولاد و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE BODY A105 TRIM SS316L 800# BOLTED BONNET API602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه فولاد و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE BODY A105 TRIM SS316L 800# BOLTED BONNET API602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه فولاد و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE BODY A105 TRIM SS316L 800# BOLTED BONNET API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 8317000

1397/12/1

3.8"(DN10) اینچ

ریال 8317000

1397/12/1

1.2"(DN15) اینچ

ریال 7561000

1397/12/1

3.4"(DN20) اینچ

ریال 8101000

1397/12/1

1"(DN25) اینچ

ریال 9721000

1397/12/1

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 14041000

1397/12/1

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 17281000

1397/12/1

2"(DN 50) اینچ

ریال 25921000

1397/12/1

قیمت شیر گلوب ولو الوی استیل کلاس 800 با بدنه A350 LF2و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE body and bonnet A350 lf2 trim ss316l 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیر گلوب ولو الوی استیل کلاس 800 با بدنه A350 LF2و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE body and bonnet A350 lf2 trim ss316l 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیر گلوب ولو الوی استیل کلاس 800 با بدنه A350 LF2و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE body and bonnet A350 lf2 trim ss316l 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیر گلوب ولو الوی استیل کلاس 800 با بدنه A350 LF2و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE body and bonnet A350 lf2 trim ss316l 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیر گلوب ولو الوی استیل کلاس 800 با بدنه A350 LF2و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE body and bonnet A350 lf2 trim ss316l 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیر گلوب ولو الوی استیل کلاس 800 با بدنه A350 LF2و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE body and bonnet A350 lf2 trim ss316l 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیر گلوب ولو الوی استیل کلاس 800 با بدنه A350 LF2و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE body and bonnet A350 lf2 trim ss316l 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیر گلوب ولو الوی استیل کلاس 800 با بدنه A350 LF2و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE body and bonnet A350 lf2 trim ss316l 800# BOLTED BONET API 602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 14554000

1397/12/1

3.8"(DN10) اینچ

ریال 14554000

1397/12/1

1.2"(DN15) اینچ

ریال 13231000

1397/12/1

3.4"(DN20) اینچ

ریال 14176000

1397/12/1

1"(DN25) اینچ

ریال 17011000

1397/12/1

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 24571000

1397/12/1

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 30241000

1397/12/1

2"(DN 50) اینچ

ریال 45361000

1397/12/1

قیمت شیر گلوب ولو الوی استیل کلاس 800 با بدنه F11و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE body and bonnet A182 f11 trim ss316L 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیر گلوب ولو الوی استیل کلاس 800 با بدنه F11و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE body and bonnet A182 f11 trim ss316L 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیر گلوب ولو الوی استیل کلاس 800 با بدنه F11و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE body and bonnet A182 f11 trim ss316L 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیر گلوب ولو الوی استیل کلاس 800 با بدنه F11و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE body and bonnet A182 f11 trim ss316L 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیر گلوب ولو الوی استیل کلاس 800 با بدنه F11و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE body and bonnet A182 f11 trim ss316L 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیر گلوب ولو الوی استیل کلاس 800 با بدنه F11و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE body and bonnet A182 f11 trim ss316L 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیر گلوب ولو الوی استیل کلاس 800 با بدنه F11و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE body and bonnet A182 f11 trim ss316L 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیر گلوب ولو الوی استیل کلاس 800 با بدنه F11و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE body and bonnet A182 f11 trim ss316L 800# BOLTED BONET API 602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 24949000

1397/12/1

3.8"(DN10) اینچ

ریال 29107000

1397/12/1

1.2"(DN15) اینچ

ریال 26461000

1397/12/1

3.4"(DN20) اینچ

ریال 28351000

1397/12/1

1"(DN25) اینچ

ریال 34021000

1397/12/1

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 49141000

1397/12/1

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 60481000

1397/12/1

2"(DN 50) اینچ

ریال 90721000

1397/12/1

قیمت شیر گلوب ولو الوی استیل کلاس 800 با بدنه F22و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE body and bonnet A182 f22 trim ss316l 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیر گلوب ولو الوی استیل کلاس 800 با بدنه F22و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE body and bonnet A182 f22 trim ss316l 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیر گلوب ولو الوی استیل کلاس 800 با بدنه F22و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE body and bonnet A182 f22 trim ss316l 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیر گلوب ولو الوی استیل کلاس 800 با بدنه F22و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE body and bonnet A182 f22 trim ss316l 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیر گلوب ولو الوی استیل کلاس 800 با بدنه F22و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE body and bonnet A182 f22 trim ss316l 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیر گلوب ولو الوی استیل کلاس 800 با بدنه F22و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE body and bonnet A182 f22 trim ss316l 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیر گلوب ولو الوی استیل کلاس 800 با بدنه F22و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE body and bonnet A182 f22 trim ss316l 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیر گلوب ولو الوی استیل کلاس 800 با بدنه F22و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE body and bonnet A182 f22 trim ss316l 800# BOLTED BONET API 602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 33265000

1397/12/1

3.8"(DN10) اینچ

ریال 33265000

1397/12/1

1.2"(DN15) اینچ

ریال 30241000

1397/12/1

3.4"(DN20) اینچ

ریال 32401000

1397/12/1

1"(DN25) اینچ

ریال 38881000

1397/12/1

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 56161000

1397/12/1

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 69121000

1397/12/1

2"(DN 50) اینچ

ریال 103681000

1397/12/1

قیمت شیر گلوب ولو استنلس استیل کلاس 800 با بدنه A182 F304L تریم استیل 304L بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE BODY BONNET A182 F304L TRIM F304L 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیر گلوب ولو استنلس استیل کلاس 800 با بدنه A182 F304L تریم استیل 304L بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE BODY BONNET A182 F304L TRIM F304L 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیر گلوب ولو استنلس استیل کلاس 800 با بدنه A182 F304L تریم استیل 304L بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE BODY BONNET A182 F304L TRIM F304L 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیر گلوب ولو استنلس استیل کلاس 800 با بدنه A182 F304L تریم استیل 304L بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE BODY BONNET A182 F304L TRIM F304L 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیر گلوب ولو استنلس استیل کلاس 800 با بدنه A182 F304L تریم استیل 304L بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE BODY BONNET A182 F304L TRIM F304L 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیر گلوب ولو استنلس استیل کلاس 800 با بدنه A182 F304L تریم استیل 304L بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE BODY BONNET A182 F304L TRIM F304L 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیر گلوب ولو استنلس استیل کلاس 800 با بدنه A182 F304L تریم استیل 304L بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE BODY BONNET A182 F304L TRIM F304L 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیر گلوب ولو استنلس استیل کلاس 800 با بدنه A182 F304L تریم استیل 304L بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE BODY BONNET A182 F304L TRIM F304L 800# BOLTED BONET API 602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 10396000

1397/12/1

3.8"(DN10) اینچ

ریال 10396000

1397/12/1

1.2"(DN15) اینچ

ریال 9451000

1397/12/1

3.4"(DN20) اینچ

ریال 10126000

1397/12/1

1"(DN25) اینچ

ریال 12151000

1397/12/1

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 17551000

1397/12/1

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 21601000

1397/12/1

2"(DN 50) اینچ

ریال 32401000

1397/12/1

قیمت شیر گلوب ولو استنلس استیل کلاس 800 با بدنه A182 F316L تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE BODY BONNET A182 F316L TRIM F316L 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیر گلوب ولو استنلس استیل کلاس 800 با بدنه A182 F316L تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE BODY BONNET A182 F316L TRIM F316L 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیر گلوب ولو استنلس استیل کلاس 800 با بدنه A182 F316L تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE BODY BONNET A182 F316L TRIM F316L 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیر گلوب ولو استنلس استیل کلاس 800 با بدنه A182 F316L تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE BODY BONNET A182 F316L TRIM F316L 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیر گلوب ولو استنلس استیل کلاس 800 با بدنه A182 F316L تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE BODY BONNET A182 F316L TRIM F316L 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیر گلوب ولو استنلس استیل کلاس 800 با بدنه A182 F316L تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE BODY BONNET A182 F316L TRIM F316L 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیر گلوب ولو استنلس استیل کلاس 800 با بدنه A182 F316L تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE BODY BONNET A182 F316L TRIM F316L 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیر گلوب ولو استنلس استیل کلاس 800 با بدنه A182 F316L تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE BODY BONNET A182 F316L TRIM F316L 800# BOLTED BONET API 602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 12475000

1397/12/1

3.8"(DN10) اینچ

ریال 12475000

1397/12/1

1.2"(DN15) اینچ

ریال 11341000

1397/12/1

3.4"(DN20) اینچ

ریال 12151000

1397/12/1

1"(DN25) اینچ

ریال 14581000

1397/12/1

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 21061000

1397/12/1

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 25921000

1397/12/1

2"(DN 50) اینچ

ریال 38881000

1397/12/1

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه فولاد و تریم F6+STLITE بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE BODY A105 trim F6+STLT bonet 105 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه فولاد و تریم F6+STLITE بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE BODY A105 trim F6+STLT bonet 105 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه فولاد و تریم F6+STLITE بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE BODY A105 trim F6+STLT bonet 105 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه فولاد و تریم F6+STLITE بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE BODY A105 trim F6+STLT bonet 105 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه فولاد و تریم F6+STLITE بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE BODY A105 trim F6+STLT bonet 105 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه فولاد و تریم F6+STLITE بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE BODY A105 trim F6+STLT bonet 105 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه فولاد و تریم F6+STLITE بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE BODY A105 trim F6+STLT bonet 105 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه فولاد و تریم F6+STLITE بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE BODY A105 trim F6+STLT bonet 105 800# BOLTED BONET API 602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 8317000

1397/12/1

3.8"(DN10) اینچ

ریال 8317000

1397/12/1

1.2"(DN15) اینچ

ریال 7561000

1397/12/1

3.4"(DN20) اینچ

ریال 8101000

1397/12/1

1"(DN25) اینچ

ریال 9721000

1397/12/1

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 14041000

1397/12/1

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 17281000

1397/12/1

2"(DN 50) اینچ

ریال 25921000

1397/12/1

قیمت شیرگلوب ولو مونل کلاس 800 با بدنه مونل 400 و تریم مونل 400 بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE BODY AND BONNET MONEL 400 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیرگلوب ولو مونل کلاس 800 با بدنه مونل 400 و تریم مونل 400 بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE BODY AND BONNET MONEL 400 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیرگلوب ولو مونل کلاس 800 با بدنه مونل 400 و تریم مونل 400 بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE BODY AND BONNET MONEL 400 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیرگلوب ولو مونل کلاس 800 با بدنه مونل 400 و تریم مونل 400 بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE BODY AND BONNET MONEL 400 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیرگلوب ولو مونل کلاس 800 با بدنه مونل 400 و تریم مونل 400 بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE BODY AND BONNET MONEL 400 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیرگلوب ولو مونل کلاس 800 با بدنه مونل 400 و تریم مونل 400 بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE BODY AND BONNET MONEL 400 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیرگلوب ولو مونل کلاس 800 با بدنه مونل 400 و تریم مونل 400 بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE BODY AND BONNET MONEL 400 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیرگلوب ولو مونل کلاس 800 با بدنه مونل 400 و تریم مونل 400 بصورت ساکت یا دنده
GLOBE VALVE BODY AND BONNET MONEL 400 800# BOLTED BONET API 602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 74845000

1397/12/1

3.8"(DN10) اینچ

ریال 74845000

1397/12/1

1.2"(DN15) اینچ

ریال 68041000

1397/12/1

3.4"(DN20) اینچ

ریال 72901000

1397/12/1

1"(DN25) اینچ

ریال 87481000

1397/12/1

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 126361000

1397/12/1

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 155521000

1397/12/1

2"(DN 50) اینچ

ریال 233281000

1397/12/1

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه فولاد و تریم مونل بصورت ساکت یا دنده
Globe valve body A105 trim MONEL Bonet A105 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه فولاد و تریم مونل بصورت ساکت یا دنده
Globe valve body A105 trim MONEL Bonet A105 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه فولاد و تریم مونل بصورت ساکت یا دنده
Globe valve body A105 trim MONEL Bonet A105 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه فولاد و تریم مونل بصورت ساکت یا دنده
Globe valve body A105 trim MONEL Bonet A105 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه فولاد و تریم مونل بصورت ساکت یا دنده
Globe valve body A105 trim MONEL Bonet A105 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه فولاد و تریم مونل بصورت ساکت یا دنده
Globe valve body A105 trim MONEL Bonet A105 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه فولاد و تریم مونل بصورت ساکت یا دنده
Globe valve body A105 trim MONEL Bonet A105 800# BOLTED BONET API 602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه فولاد و تریم مونل بصورت ساکت یا دنده
Globe valve body A105 trim MONEL Bonet A105 800# BOLTED BONET API 602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 54055000

1397/12/1

3.8"(DN10) اینچ

ریال 54055000

1397/12/1

1.2"(DN15) اینچ

ریال 49141000

1397/12/1

3.4"(DN20) اینچ

ریال 52651000

1397/12/1

1"(DN25) اینچ

ریال 63181000

1397/12/1

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 91261000

1397/12/1

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 112321000

1397/12/1

2"(DN 50) اینچ

ریال 168481000

1397/12/1

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه فولاد و تریم F6 بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE body A105 trim F6 bonet 105 800# WB API 602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه فولاد و تریم F6 بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE body A105 trim F6 bonet 105 800# WB API 602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه فولاد و تریم F6 بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE body A105 trim F6 bonet 105 800# WB API 602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه فولاد و تریم F6 بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE body A105 trim F6 bonet 105 800# WB API 602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه فولاد و تریم F6 بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE body A105 trim F6 bonet 105 800# WB API 602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه فولاد و تریم F6 بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE body A105 trim F6 bonet 105 800# WB API 602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه فولاد و تریم F6 بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE body A105 trim F6 bonet 105 800# WB API 602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه فولاد و تریم F6 بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE body A105 trim F6 bonet 105 800# WB API 602

سایز

قیمت

1.4"(DN8) اینچ

ریال 6238000

1397/12/1

3.8"(DN10) اینچ

ریال 6238000

1397/12/1

1.2"(DN15) اینچ

ریال 5671000

1397/12/1

3.4"(DN20) اینچ

ریال 6076000

1397/12/1

1"(DN25) اینچ

ریال 7291000

1397/12/1

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 10531000

1397/12/1

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 12961000

1397/12/1

2"(DN 50) اینچ

ریال 19441000

1397/12/1

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه فولاد و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE BODY 105 TRIM SS316L WB API602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه فولاد و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE BODY 105 TRIM SS316L WB API602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه فولاد و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE BODY 105 TRIM SS316L WB API602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه فولاد و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE BODY 105 TRIM SS316L WB API602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه فولاد و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE BODY 105 TRIM SS316L WB API602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه فولاد و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE BODY 105 TRIM SS316L WB API602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه فولاد و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE BODY 105 TRIM SS316L WB API602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه فولاد و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE BODY 105 TRIM SS316L WB API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 12475000

1397/12/1

3.8"(DN10) اینچ

ریال 11643400

1397/12/1

1.2"(DN15) اینچ

ریال 10585000

1397/12/1

3.4"(DN20) اینچ

ریال 11341000

1397/12/1

1"(DN25) اینچ

ریال 13609000

1397/12/1

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 19657000

1397/12/1

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 24193000

1397/12/1

2"(DN 50) اینچ

ریال 36289000

1397/12/1

قیمت شیر گلوب ولو الوی استیل کلاس 800 با بدنه F11و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده از نوع کمرجوش
GLOBE VALVE A182 body and bonnet f11 trim ss316L 800# WB API 602

قیمت شیر گلوب ولو الوی استیل کلاس 800 با بدنه F11و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده از نوع کمرجوش
GLOBE VALVE A182 body and bonnet f11 trim ss316L 800# WB API 602

قیمت شیر گلوب ولو الوی استیل کلاس 800 با بدنه F11و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده از نوع کمرجوش
GLOBE VALVE A182 body and bonnet f11 trim ss316L 800# WB API 602

قیمت شیر گلوب ولو الوی استیل کلاس 800 با بدنه F11و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده از نوع کمرجوش
GLOBE VALVE A182 body and bonnet f11 trim ss316L 800# WB API 602

قیمت شیر گلوب ولو الوی استیل کلاس 800 با بدنه F11و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده از نوع کمرجوش
GLOBE VALVE A182 body and bonnet f11 trim ss316L 800# WB API 602

قیمت شیر گلوب ولو الوی استیل کلاس 800 با بدنه F11و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده از نوع کمرجوش
GLOBE VALVE A182 body and bonnet f11 trim ss316L 800# WB API 602

قیمت شیر گلوب ولو الوی استیل کلاس 800 با بدنه F11و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده از نوع کمرجوش
GLOBE VALVE A182 body and bonnet f11 trim ss316L 800# WB API 602

قیمت شیر گلوب ولو الوی استیل کلاس 800 با بدنه F11و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده از نوع کمرجوش
GLOBE VALVE A182 body and bonnet f11 trim ss316L 800# WB API 602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 21830500

1397/12/1

3.8"(DN10) اینچ

ریال 12475000

1397/12/1

1.2"(DN15) اینچ

ریال 11341000

1397/12/1

3.4"(DN20) اینچ

ریال 12151000

1397/12/1

1"(DN25) اینچ

ریال 14581000

1397/12/1

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 21061000

1397/12/1

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 25921000

1397/12/1

2"(DN 50) اینچ

ریال 38881000

1397/12/1

قیمت شیر گلوب ولو الوی استیل کلاس 800 با بدنه F22و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE A182 body and bonnet f22 trim ss316l 800# WB API 602

قیمت شیر گلوب ولو الوی استیل کلاس 800 با بدنه F22و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE A182 body and bonnet f22 trim ss316l 800# WB API 602

قیمت شیر گلوب ولو الوی استیل کلاس 800 با بدنه F22و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE A182 body and bonnet f22 trim ss316l 800# WB API 602

قیمت شیر گلوب ولو الوی استیل کلاس 800 با بدنه F22و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE A182 body and bonnet f22 trim ss316l 800# WB API 602

قیمت شیر گلوب ولو الوی استیل کلاس 800 با بدنه F22و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE A182 body and bonnet f22 trim ss316l 800# WB API 602

قیمت شیر گلوب ولو الوی استیل کلاس 800 با بدنه F22و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE A182 body and bonnet f22 trim ss316l 800# WB API 602

قیمت شیر گلوب ولو الوی استیل کلاس 800 با بدنه F22و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE A182 body and bonnet f22 trim ss316l 800# WB API 602

قیمت شیر گلوب ولو الوی استیل کلاس 800 با بدنه F22و تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE A182 body and bonnet f22 trim ss316l 800# WB API 602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 37423000

1397/12/1

3.8"(DN10) اینچ

ریال 43660000

1397/12/1

1.2"(DN15) اینچ

ریال 39691000

1397/12/1

3.4"(DN20)

ریال 42526000

1397/12/1

1"(DN25) اینچ

ریال 51031000

1397/12/1

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 73711000

1397/12/1

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 90721000

1397/12/1

2"(DN 50) اینچ

ریال 136081000

1397/12/1

قیمت شیر گلوب ولو استنلس استیل کلاس 800 با بدنه A182 F304L تریم استیل 304L بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F304L 800# WB API 602

قیمت شیر گلوب ولو استنلس استیل کلاس 800 با بدنه A182 F304L تریم استیل 304L بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F304L 800# WB API 602

قیمت شیر گلوب ولو استنلس استیل کلاس 800 با بدنه A182 F304L تریم استیل 304L بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F304L 800# WB API 602

قیمت شیر گلوب ولو استنلس استیل کلاس 800 با بدنه A182 F304L تریم استیل 304L بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F304L 800# WB API 602

قیمت شیر گلوب ولو استنلس استیل کلاس 800 با بدنه A182 F304L تریم استیل 304L بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F304L 800# WB API 602

قیمت شیر گلوب ولو استنلس استیل کلاس 800 با بدنه A182 F304L تریم استیل 304L بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F304L 800# WB API 602

قیمت شیر گلوب ولو استنلس استیل کلاس 800 با بدنه A182 F304L تریم استیل 304L بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F304L 800# WB API 602

قیمت شیر گلوب ولو استنلس استیل کلاس 800 با بدنه A182 F304L تریم استیل 304L بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F304L 800# WB API 602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8)

ریال 49897000

1397/12/1

3.8"(DN10) اینچ

ریال 49897000

1397/12/1

1.2"(DN15) اینچ

ریال 45361000

1397/12/1

3.4"(DN20) اینچ

ریال 48601000

1397/12/1

1"(DN25) اینچ

ریال 58321000

1397/12/1

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 84241000

1397/12/1

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 103681000

1397/12/1

2"(DN 50) اینچ

ریال 155521000

1397/12/1

قیمت شیرگلوب ولو استنلس استیل کلاس 800 با بدنه A182 F316L تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F316L 800# WB API 602

قیمت شیرگلوب ولو استنلس استیل کلاس 800 با بدنه A182 F316L تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F316L 800# WB API 602

قیمت شیرگلوب ولو استنلس استیل کلاس 800 با بدنه A182 F316L تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F316L 800# WB API 602

قیمت شیرگلوب ولو استنلس استیل کلاس 800 با بدنه A182 F316L تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F316L 800# WB API 602

قیمت شیرگلوب ولو استنلس استیل کلاس 800 با بدنه A182 F316L تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F316L 800# WB API 602

قیمت شیرگلوب ولو استنلس استیل کلاس 800 با بدنه A182 F316L تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F316L 800# WB API 602

قیمت شیرگلوب ولو استنلس استیل کلاس 800 با بدنه A182 F316L تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F316L 800# WB API 602

قیمت شیرگلوب ولو استنلس استیل کلاس 800 با بدنه A182 F316L تریم استیل 316L بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F316L 800# WB API 602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 15593500

1397/12/1

3.8"(DN10) اینچ

ریال 15593500

1397/12/1

1.2"(DN15) اینچ

ریال 14176000

1397/12/1

3.4"(DN20) اینچ

ریال 15188500

1397/12/1

1"(DN25) اینچ

ریال 18226000

1397/12/1

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 26326000

1397/12/1

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 32401000

1397/12/1

2"(DN 50) اینچ

ریال 48601000

1397/12/1

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه فولاد و تریم F6+STLITE بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE body A105 trim F6+STLT bonet 105 800# WB API 602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه فولاد و تریم F6+STLITE بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE body A105 trim F6+STLT bonet 105 800# WB API 602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه فولاد و تریم F6+STLITE بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE body A105 trim F6+STLT bonet 105 800# WB API 602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه فولاد و تریم F6+STLITE بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE body A105 trim F6+STLT bonet 105 800# WB API 602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه فولاد و تریم F6+STLITE بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE body A105 trim F6+STLT bonet 105 800# WB API 602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه فولاد و تریم F6+STLITE بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE body A105 trim F6+STLT bonet 105 800# WB API 602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه فولاد و تریم F6+STLITE بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE body A105 trim F6+STLT bonet 105 800# WB API 602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه فولاد و تریم F6+STLITE بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE body A105 trim F6+STLT bonet 105 800# WB API 602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 18712000

1397/12/1

3.8"(DN10) اینچ

ریال 18712000

1397/12/1

1.2"(DN15) اینچ

ریال 17011000

1397/12/1

3.4"(DN20) اینچ

ریال 18226000

1397/12/1

1"(DN25) اینچ

ریال 21871000

1397/12/1

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 31591000

1397/12/1

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 38881000

1397/12/1

2"(DN 50) اینچ

ریال 58321000

1397/12/1

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه مونل 400 و تریم مونل 400 بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE BODY AND BONNET MONEL 400 800# WB API 602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه مونل 400 و تریم مونل 400 بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE BODY AND BONNET MONEL 400 800# WB API 602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه مونل 400 و تریم مونل 400 بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE BODY AND BONNET MONEL 400 800# WB API 602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه مونل 400 و تریم مونل 400 بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE BODY AND BONNET MONEL 400 800# WB API 602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه مونل 400 و تریم مونل 400 بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE BODY AND BONNET MONEL 400 800# WB API 602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه مونل 400 و تریم مونل 400 بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE BODY AND BONNET MONEL 400 800# WB API 602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه مونل 400 و تریم مونل 400 بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE BODY AND BONNET MONEL 400 800# WB API 602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 با بدنه مونل 400 و تریم مونل 400 بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE BODY AND BONNET MONEL 400 800# WB API 602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8)

ریال 12475000

1397/12/1

3.8"(DN10)

ریال 12475000

1397/12/1

1.2"(DN15)

ریال 11341000

1397/12/1

3.4"(DN20)

ریال 12151000

1397/12/1

1"(DN25)

ریال 14581000

1397/12/1

1 1.4"(DN32)

ریال 21061000

1397/12/1

1 1.2"(DN40)

ریال 25921000

1397/12/1

2"(DN 50)

ریال 38881000

1397/12/1

قیمت شیر گلوب ولو الوی استیلکلاس 800 بدنه A350LF2 و با تریم SS316L بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE A350 body and bonnetA 350 lf2 trim ss316l 800# WB API 602

قیمت شیر گلوب ولو الوی استیل کلاس 800 بدنه A350LF2 و با تریم SS316L بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE A350 body and bonnetA 350 lf2 trim ss316l 800# WB API 602

قیمت شیر گلوب ولو الوی استیل کلاس 800 بدنه A350LF2 و با تریم SS316L بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE A350 body and bonnetA 350 lf2 trim ss316l 800# WB API 602

قیمت شیر گلوب ولو الوی استیل کلاس 800 بدنه A350LF2 و با تریم SS316L بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE A350 body and bonnetA 350 lf2 trim ss316l 800# WB API 602

قیمت شیر گلوب ولو الوی استیل کلاس 800 بدنه A350LF2 و با تریم SS316L بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE A350 body and bonnetA 350 lf2 trim ss316l 800# WB API 602

قیمت شیر گلوب ولو الوی استیل کلاس 800 بدنه A350LF2 و با تریم SS316L بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE A350 body and bonnetA 350 lf2 trim ss316l 800# WB API 602

قیمت شیر گلوب ولو الوی استیل کلاس 800 بدنه A350LF2 و با تریم SS316L بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE A350 body and bonnetA 350 lf2 trim ss316l 800# WB API 602

قیمت شیر گلوب ولو الوی استیل کلاس 800 بدنه A350LF2 و با تریم SS316L بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE A350 body and bonnetA 350 lf2 trim ss316l 800# WB API 602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8)

ریال 112267000

1397/12/1

3.8"(DN10)

ریال 81082000

1397/12/1

1.2"(DN15)

ریال 73711000

1397/12/1

3.4"(DN20)

ریال 78976000

1397/12/1

1"(DN25)

ریال 94771000

1397/12/1

1 1.4"(DN32)

ریال 136891000

1397/12/1

1 1.2"(DN40)

ریال 168481000

1397/12/1

2"(DN 50)

ریال 252721000

1397/12/1

قیمت شیر گلوب ولو فوالدی کلاس 800 بدنه A105 و با تریم ئخدثم 400 بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE BOY AND BONET A105 TRIM MONEL 400 800# WB API602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 بدنه A105 و با تریم ئخدثم 400 بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE BOY AND BONET A105 TRIM MONEL 400 800# WB API602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 بدنه A105 و با تریم ئخدثم 400 بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE BOY AND BONET A105 TRIM MONEL 400 800# WB API602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 بدنه A105 و با تریم ئخدثم 400 بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE BOY AND BONET A105 TRIM MONEL 400 800# WB API602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 بدنه A105 و با تریم ئخدثم 400 بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE BOY AND BONET A105 TRIM MONEL 400 800# WB API602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 بدنه A105 و با تریم ئخدثم 400 بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE BOY AND BONET A105 TRIM MONEL 400 800# WB API602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 بدنه A105 و با تریم ئخدثم 400 بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE BOY AND BONET A105 TRIM MONEL 400 800# WB API602

قیمت شیر گلوب ولو فولادی کلاس 800 بدنه A105 و با تریم ئخدثم 400 بصورت ساکت یا دنده از نوع کمر جوش
GLOBE VALVE BOY AND BONET A105 TRIM MONEL 400 800# WB API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8)

ریال 81082000

1397/12/1

3.8"(DN10)

ریال 81082000

1397/12/1

1.2"(DN15)

ریال 73711000

1397/12/1

3.4"(DN20)

ریال 78976000

1397/12/1

1"(DN25)

ریال 94771000

1397/12/1

1 1.4"(DN32)

ریال 136891000

1397/12/1

1 1.2"(DN40)

ریال 168481000

1397/12/1

2"(DN 50)

ریال 252721000

1397/12/1