پارس سازه انرژی البرز

اتصالات دنده

اتصالات دنده در کلاس 2000 3000 6000 موجود می باشند. محدودیتهای سایز و سرویس بر اساس کدهای مشخص طراحی واریه می گردد.

ماکزیمم فشار موجود در فتینگها بر اساس ماکزیمم فشار محاسبه شده در لوله های بدو درز می باشد.


جدول (فایل قابل دانلود) سایز لوله و میزان فشار معادل ان در اتصالات ساکت و دنده را مشخص نموده است.

دریافت کاتالوگ