پارس سازه انرژی البرز

fire safe در بال ولو (بال ولوهای مورد استفاده در معرض حرارت بالا)

بال ولوهایی که دارای seat نرم همانند استفاده از (PTEE) خالص معمولا در معرض حرارت دچار نشتی میگردند، به این منظور در طراحی بال ولوها تغییراتی ایجاد میشود که تحمل بال ولوها در دمای بالاتر گسترش یابد. به این منظور می¬توان از آببندهای کمکی استفاده نمود به طوریکه چنانچه (seat) اولیه دچار نشتی شود (seat) کمکی جلوی نشتی را خواهد گرفت، این گونه سیتها دارای کناره¬های تیز و لبه¬دار که در کنار بال ولوهایی قرار گرفته است و در هنگام نشتی، seat اولیه جلوی نشتی را خواهد گرفت.


تعداد زیادی استاندارد در این زمینه منشر گردیده است. در (BS 5146) در مورد این توضیح داده می¬شود که در کنار توجه به تست آتش روی ball valve در سیستم سیال قابل اشتعال، به تاثیر آتش بر سایر اجزای pipping از قبیل پمپ ـ فیلتر و موارد دیگر هم توجه کرد.