پارس سازه انرژی البرز

لول كنترل سوئيچ دار

کاتالوگ وجود ندارد

pic35800.jpg
@title


توضیحات:

سطح سنجی یا اندازه گیری ارتفاع سطح سیال مورد اندازه گیری از پائین مخزن تا گاز یا بخار یا ماده دیگری که روی آن را پوشانده است تعریف میگردد.