پارس سازه انرژی البرز

فلومتر ورتكس

کاتالوگ وجود ندارد

pic111.jpg
@title

نوع

جا به جایی مثبت - توربینی - اریفیس - التراسونیک - مگنتی(مدل) - ورتکس(در صنعت ) - کوریالیس - پیتوت - حرارتی(دستگاه) - روتامتر -توضیحات:

فلو متر یا دبی سنج وسیله ایست که حجم مواد عبوری را نسبت به زمان معرفی میکند . در بیشتر صنایع از جمله صنایع نفت و پتروشیمی و ... دانستن مقدار دقیق فلوی عبوری سیالی مانند گاز و یا نفت حیاتی است . توجه به این نکته که میزان کل فلو که معرف جرم ماده مصرفی است در بسیاری موارد نظیر پروسه های صنعتی کاربرد دارد . همچنین اندازه گیری دقیق فلو به دلیل ملاحظات مالی در فروش وخرید حجم مشخصی از ماده و کالا مانند کنتور گاز خانگی و تبادلات نفتی و ...اهمیت ویژه ای دارد.