پارس سازه انرژی البرز

شیر یکطرفه piston check valve کلاس 800

کاتالوگ وجود ندارد

برند

1445741 GDV

piston-check-valvee.jpg
@title

مدل

piston check valve -

برند

1445741 GDV -

نوع

پیستونی -

سایزبندی

1.4-2

اینچ -قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه فولاد و تریم F6 کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE body A105 trim F6 Bonet 105 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 5806350

1397/12/4

3.8"(DN10) اینچ

ریال 5806350

1397/9/18

1.2"(DN15) اینچ

ریال 5123250

1397/9/18

3.4"(DN20) اینچ

ریال 5123250

1397/9/18

1"(DN25) اینچ

ریال 6147900

1397/9/18

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 9563400

1397/9/18

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 10929600

1397/9/18

2"(DN 50) اینچ

ریال 16394400

1397/9/18

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه فولاد و تریمSS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVEBODY A105 TRIM SS316L 800# BOLTED BONNET API602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه فولاد و تریمSS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVEBODY A105 TRIM SS316L 800# BOLTED BONNET API602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه فولاد و تریمSS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVEBODY A105 TRIM SS316L 800# BOLTED BONNET API602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه فولاد و تریمSS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVEBODY A105 TRIM SS316L 800# BOLTED BONNET API602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه فولاد و تریمSS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVEBODY A105 TRIM SS316L 800# BOLTED BONNET API602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه فولاد و تریمSS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVEBODY A105 TRIM SS316L 800# BOLTED BONNET API602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه فولاد و تریمSS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVEBODY A105 TRIM SS316L 800# BOLTED BONNET API602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه فولاد و تریمSS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVEBODY A105 TRIM SS316L 800# BOLTED BONNET API602 PISTON TYPE

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 13354605

1397/9/18

3.8"(DN10) اینچ

ریال 13354605

1397/9/18

1.2"(DN15) اینچ

ریال 11783475

1397/9/18

3.4"(DN20) اینچ

ریال 11783475

1397/9/18

1"(DN25) اینچ

ریال 14140170

1397/9/18

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 21995820

1397/9/18

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 25138080

1397/9/18

2"(DN 50) اینچ

ریال 37707120

1397/9/18

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه الو استیل A350 LF2 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHEACK VALVE A350 body and bonnet lf2 trim ss316l 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE CHECK VALVE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه الو استیل A350 LF2 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHEACK VALVE A350 body and bonnet lf2 trim ss316l 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE CHECK VALVE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه الو استیل A350 LF2 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHEACK VALVE A350 body and bonnet lf2 trim ss316l 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE CHECK VALVE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه الو استیل A350 LF2 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHEACK VALVE A350 body and bonnet lf2 trim ss316l 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE CHECK VALVE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه الو استیل A350 LF2 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHEACK VALVE A350 body and bonnet lf2 trim ss316l 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE CHECK VALVE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه الو استیل A350 LF2 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHEACK VALVE A350 body and bonnet lf2 trim ss316l 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE CHECK VALVE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه الو استیل A350 LF2 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHEACK VALVE A350 body and bonnet lf2 trim ss316l 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE CHECK VALVE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه الو استیل A350 LF2 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHEACK VALVE A350 body and bonnet lf2 trim ss316l 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE CHECK VALVE

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 23370559

1397/9/18

3.8"(DN10) اینچ

ریال 23370559

1397/9/18

1.2"(DN15) اینچ

ریال 20621081

1397/9/18

3.4"(DN20) اینچ

ریال 20621081

1397/9/18

1"(DN25) اینچ

ریال 24745298

1397/9/18

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 38492685

1397/9/18

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 43991640

1397/9/18

2"(DN 50) اینچ

ریال 65987460

1397/9/18

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه الو استیل A182 F11 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE A350 body and bonnet f11 trim ss316L 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه الو استیل A182 F11 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE A350 body and bonnet f11 trim ss316L 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه الو استیل A182 F11 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE A350 body and bonnet f11 trim ss316L 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه الو استیل A182 F11 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE A350 body and bonnet f11 trim ss316L 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه الو استیل A182 F11 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE A350 body and bonnet f11 trim ss316L 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه الو استیل A182 F11 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE A350 body and bonnet f11 trim ss316L 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه الو استیل A182 F11 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE A350 body and bonnet f11 trim ss316L 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه الو استیل A182 F11 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE A350 body and bonnet f11 trim ss316L 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 40063815

1397/9/18

3.8"(DN10) اینچ

ریال 40063815

1397/9/18

1.2"(DN15) اینچ

ریال 35350425

1397/9/18

3.4"(DN20) اینچ

ریال 35350425

1397/9/18

1"(DN25) اینچ

ریال 42420510

1397/9/18

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 65987460

1397/9/18

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 75414240

1397/9/18

2"(DN 50) اینچ

ریال 113121360

1397/9/18

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه الو استیل A182 F22 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE A350 body and bonnet f22 trim ss316l 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه الو استیل A182 F22 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE A350 body and bonnet f22 trim ss316l 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه الو استیل A182 F22 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE A350 body and bonnet f22 trim ss316l 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه الو استیل A182 F22 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE A350 body and bonnet f22 trim ss316l 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه الو استیل A182 F22 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE A350 body and bonnet f22 trim ss316l 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه الو استیل A182 F22 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE A350 body and bonnet f22 trim ss316l 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه الو استیل A182 F22 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE A350 body and bonnet f22 trim ss316l 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه الو استیل A182 F22 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE A350 body and bonnet f22 trim ss316l 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 53418420

1397/9/18

3.8"(DN10) اینچ

ریال 53418420

1397/9/18

1.2"(DN15) اینچ

ریال 47133900

1397/9/18

3.4"(DN20) اینچ

ریال 47133900

1397/9/18

1"(DN25) اینچ

ریال 56560680

1397/9/18

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 87983280

1397/9/18

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 100552320

1397/9/18

2"(DN 50) اینچ

ریال 150828480

1397/9/18

قیمت شیر خودکار سوپاپی استنلس استیل A182 F304L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVEA182 BODY BONNET AND TRIM F304L 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی استنلس استیل A182 F304L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVEA182 BODY BONNET AND TRIM F304L 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی استنلس استیل A182 F304L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVEA182 BODY BONNET AND TRIM F304L 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی استنلس استیل A182 F304L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVEA182 BODY BONNET AND TRIM F304L 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی استنلس استیل A182 F304L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVEA182 BODY BONNET AND TRIM F304L 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی استنلس استیل A182 F304L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVEA182 BODY BONNET AND TRIM F304L 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی استنلس استیل A182 F304L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVEA182 BODY BONNET AND TRIM F304L 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی استنلس استیل A182 F304L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVEA182 BODY BONNET AND TRIM F304L 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 16693256

1397/9/18

3.8"(DN10) اینچ

ریال 16693256

1397/9/18

1.2"(DN15) اینچ

ریال 14729344

1397/9/18

3.4"(DN20) اینچ

ریال 14729344

1397/9/18

1"(DN25) اینچ

ریال 17675213

1397/9/18

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 27494775

1397/9/18

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 31422600

1397/9/18

2"(DN 50) اینچ

ریال 47133900

1397/9/18

قیمت شیر خودکار سوپاپی استنلس استیل A182 F316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F316L 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی استنلس استیل A182 F316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F316L 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی استنلس استیل A182 F316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F316L 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی استنلس استیل A182 F316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F316L 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی استنلس استیل A182 F316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F316L 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی استنلس استیل A182 F316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F316L 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی استنلس استیل A182 F316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F316L 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی استنلس استیل A182 F316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F316L 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 20031908

1397/9/18

3.8"(DN10) اینچ

ریال 20031908

1397/9/18

1.2"(DN15) ینچ

ریال 17675213

1397/9/18

3.4"(DN20) اینچ

ریال 17675213

1397/9/18

1"(DN25) اینچ

ریال 21210255

1397/9/18

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 32993730

1397/9/18

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 37707120

1397/9/18

2"(DN 50) اینچ

ریال 56560680

1397/9/18

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه فولاد و تریم F6+STLT کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE body a105 trim F6+STLT bonet 105 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه فولاد و تریم F6+STLT کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE body a105 trim F6+STLT bonet 105 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه فولاد و تریم F6+STLT کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE body a105 trim F6+STLT bonet 105 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه فولاد و تریم F6+STLT کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE body a105 trim F6+STLT bonet 105 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه فولاد و تریم F6+STLT کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE body a105 trim F6+STLT bonet 105 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه فولاد و تریم F6+STLT کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE body a105 trim F6+STLT bonet 105 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه فولاد و تریم F6+STLT کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE body a105 trim F6+STLT bonet 105 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه فولاد و تریم F6+STLT کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE body a105 trim F6+STLT bonet 105 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 13354605

1397/9/18

3.8"(DN10) اینچ

ریال 13354605

1397/9/18

1.2"(DN15) اینچ

ریال 11783475

1397/9/18

3.4"(DN20) اینچ

ریال 11783475

1397/9/18

1"(DN25) اینچ

ریال 14140170

1397/9/18

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 21995820

1397/9/18

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 25138080

1397/9/18

2"(DN 50) اینچ

ریال 37707120

1397/9/18

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه مونل و تریم مونل کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVEBODY AND BONNET MONEL 400 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه مونل و تریم مونل کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVEBODY AND BONNET MONEL 400 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE

CHECK VALVEBODY AND BONNET MONEL 400 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE
CHECK VALVEBODY AND BONNET MONEL 400 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه مونل و تریم مونل کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVEBODY AND BONNET MONEL 400 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه مونل و تریم مونل کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVEBODY AND BONNET MONEL 400 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه مونل و تریم مونل کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVEBODY AND BONNET MONEL 400 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه مونل و تریم مونل کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVEBODY AND BONNET MONEL 400 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه مونل و تریم مونل کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVEBODY AND BONNET MONEL 400 800# BOLTED BONET API 602 PISTON TYPE

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 120191445

1397/9/18

3.8"(DN10) اینچ

ریال 120191445

1397/9/18

1.2"(DN15) اینچ

ریال 106051275

1397/9/18

3.4"(DN20) اینچ

ریال 106051275

1397/9/18

1"(DN25) اینچ

ریال 127261530

1397/9/18

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 197962380

1397/9/18

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 226242720

1397/9/18

2"(DN 50) اینچ

ریال 339364080

1397/9/18

قیمت شیر خودکار سوپاپی فولادی بدنه A105 و تریم MONEL 400 کلاس 800 با استاندارد API602
CHEK VALVE BODY A105 TRIM MONEL 400 BOLTED BONET API602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی فولادی بدنه A105 و تریم MONEL 400 کلاس 800 با استاندارد API602
CHEK VALVE BODY A105 TRIM MONEL 400 BOLTED BONET API602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی فولادی بدنه A105 و تریم MONEL 400 کلاس 800 با استاندارد API602
CHEK VALVE BODY A105 TRIM MONEL 400 BOLTED BONET API602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی فولادی بدنه A105 و تریم MONEL 400 کلاس 800 با استاندارد API602
CHEK VALVE BODY A105 TRIM MONEL 400 BOLTED BONET API602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی فولادی بدنه A105 و تریم MONEL 400 کلاس 800 با استاندارد API602
CHEK VALVE BODY A105 TRIM MONEL 400 BOLTED BONET API602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی فولادی بدنه A105 و تریم MONEL 400 کلاس 800 با استاندارد API602
CHEK VALVE BODY A105 TRIM MONEL 400 BOLTED BONET API602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی فولادی بدنه A105 و تریم MONEL 400 کلاس 800 با استاندارد API602
CHEK VALVE BODY A105 TRIM MONEL 400 BOLTED BONET API602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی فولادی بدنه A105 و تریم MONEL 400 کلاس 800 با استاندارد API602
CHEK VALVE BODY A105 TRIM MONEL 400 BOLTED BONET API602 PISTON TYPE

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 86804933

1397/9/18

3.8"(DN10) اینچ

ریال 86804933

1397/9/18

1.2"(DN15) اینچ

ریال 76592588

1397/9/18

3.4"(DN20) اینچ

ریال 76592588

1397/9/18

1"(DN25) اینچ

ریال 91911105

1397/9/18

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 142972830

1397/9/18

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 163397520

1397/9/18

2"(DN 50) اینچ

ریال 245096280

1397/9/18

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه فولاد و تریم F6 کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE Body a105 trim F6 bonet 105 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه فولاد و تریم F6 کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE Body a105 trim F6 bonet 105 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه فولاد و تریم F6 کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE Body a105 trim F6 bonet 105 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه فولاد و تریم F6 کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE Body a105 trim F6 bonet 105 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه فولاد و تریم F6 کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE Body a105 trim F6 bonet 105 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه فولاد و تریم F6 کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE Body a105 trim F6 bonet 105 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه فولاد و تریم F6 کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE Body a105 trim F6 bonet 105 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه فولاد و تریم F6 کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE Body a105 trim F6 bonet 105 800# WB API 602 PISTON TYPE

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 10015954

1397/9/18

3.8"(DN10) اینچ

ریال 10015954

1397/9/18

1.2"(DN15) اینچ

ریال 8837606

1397/9/18

3.4"(DN20) اینچ

ریال 8837606

1397/9/18

1"(DN25) اینچ

ریال 10605128

1397/9/18

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 16496865

1397/9/18

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 18853560

1397/9/18

2"(DN 50) اینچ

ریال 28280340

1397/9/18

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه فولاد و تریمSS316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
check valve body A105 TRIM SS316L 800# WB API602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه فولاد و تریمSS316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
check valve body A105 TRIM SS316L 800# WB API602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه فولاد و تریمSS316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
check valve body A105 TRIM SS316L 800# WB API602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه فولاد و تریمSS316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
check valve body A105 TRIM SS316L 800# WB API602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه فولاد و تریمSS316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
check valve body A105 TRIM SS316L 800# WB API602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه فولاد و تریمSS316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
check valve body A105 TRIM SS316L 800# WB API602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه فولاد و تریمSS316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
check valve body A105 TRIM SS316L 800# WB API602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه فولاد و تریمSS316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
check valve body A105 TRIM SS316L 800# WB API602 PISTON TYPE

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 23036693

1397/9/18

3.8"(DN10) اینچ

ریال 23036693

1397/9/18

1.2"(DN15) اینچ

ریال 20326494

1397/9/18

3.4"(DN20) اینچ

ریال 20326494

1397/9/18

1"(DN25) اینچ

ریال 24391793

1397/9/18

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 37942789

1397/9/18

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 43363188

1397/9/18

2"(DN 50) اینچ

ریال 65044782

1397/9/18

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A350 LF2 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE A350 Body and Bonnet lf2 trim ss316l 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A350 LF2 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE A350 Body and Bonnet lf2 trim ss316l 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A350 LF2 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE A350 Body and Bonnet lf2 trim ss316l 800# WB API 602 PISTON TYPE

CHECK VALVE A350 Body and Bonnet f22 trim ss316l 800# WB API 602 PISTON TYPE
CHECK VALVE A350 Body and Bonnet lf2 trim ss316l 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A350 LF2 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE A350 Body and Bonnet lf2 trim ss316l 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A350 LF2 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE A350 Body and Bonnet lf2 trim ss316l 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A350 LF2 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE A350 Body and Bonnet lf2 trim ss316l 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A350 LF2 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE A350 Body and Bonnet lf2 trim ss316l 800# WB API 602 PISTON TYPE

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 40314214

1397/9/18

3.8"(DN10) اینچ

ریال 40314214

1397/9/18

1.2"(DN15) اینچ

ریال 35571365

1397/9/18

3.4"(DN20) اینچ

ریال 35571365

1397/9/18

1"(DN25) اینچ

ریال 42685638

1397/9/18

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 66399882

1397/9/18

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 75885579

1397/9/18

2"(DN 50) اینچ

ریال 113828369

1397/9/18

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A182 F11 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVE A350 Body and Bonnet f11 trim ss316L 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A182 F11 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVE A350 Body and Bonnet f11 trim ss316L 800# WB API 602 PISTON TYPE

CHECK VALVEA182 BODY BONNET AND TRIM F304L 800# WB API 602 PISTON TYPE
CHECK VALVE A350 Body and Bonnet f11 trim ss316L 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A182 F11 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVE A350 Body and Bonnet f11 trim ss316L 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A182 F11 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVE A350 Body and Bonnet f11 trim ss316L 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A182 F11 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVE A350 Body and Bonnet f11 trim ss316L 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A182 F11 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVE A350 Body and Bonnet f11 trim ss316L 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A182 F11 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVE A350 Body and Bonnet f11 trim ss316L 800# WB API 602 PISTON TYPE

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 69110081

1397/9/18

3.8"(DN10) اینچ

ریال 69110081

1397/9/18

1.2"(DN15) اینچ

ریال 60979483

1397/9/18

3.4"(DN20)اینچ

ریال 60979483

1397/9/18

1"(DN25) اینچ

ریال 73175380

1397/9/18

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 113828369

1397/9/18

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 130089564

1397/9/18

2"(DN 50) اینچ

ریال 195134346

1397/9/18

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A182 F22 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE A350 Body and Bonnet f22 trim ss316l 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A182 F22 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE A350 Body and Bonnet f22 trim ss316l 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A182 F22 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE A350 Body and Bonnet f22 trim ss316l 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A182 F22 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE A350 Body and Bonnet f22 trim ss316l 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A182 F22 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE A350 Body and Bonnet f22 trim ss316l 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A182 F22 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE A350 Body and Bonnet f22 trim ss316l 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A182 F22 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE A350 Body and Bonnet f22 trim ss316l 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A182 F22 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE A350 Body and Bonnet f22 trim ss316l 800# WB API 602 PISTON TYPE

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 92146775

1397/9/18

3.8"(DN10) اینچ

ریال 92146775

1397/9/18

1.2"(DN15) اینچ

ریال 81305978

1397/9/18

3.4"(DN20) اینچ

ریال 81305978

1397/9/18

1"(DN25) اینچ

ریال 97567173

1397/9/18

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 151771158

1397/9/18

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 173452752

1397/9/18

2"(DN 50) اینچ

ریال 260179128

1397/9/18

قیمت شیر خودکار سوپاپیاستنلس استیل A182 F304L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVEA182 BODY BONNET AND TRIM F304L 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپیاستنلس استیل A182 F304L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVEA182 BODY BONNET AND TRIM F304L 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپیاستنلس استیل A182 F304L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVEA182 BODY BONNET AND TRIM F304L 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپیاستنلس استیل A182 F304L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVEA182 BODY BONNET AND TRIM F304L 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپیاستنلس استیل A182 F304L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVEA182 BODY BONNET AND TRIM F304L 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپیاستنلس استیل A182 F304L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVEA182 BODY BONNET AND TRIM F304L 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپیاستنلس استیل A182 F304L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVEA182 BODY BONNET AND TRIM F304L 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپیاستنلس استیل A182 F304L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVEA182 BODY BONNET AND TRIM F304L 800# WB API 602 PISTON TYPE

@child @child @child @child

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 28795867

1397/9/18

3.8"(DN10) اینچ

ریال 28795867

1397/9/18

1.2"(DN15) اینچ

ریال 25408118

1397/9/18

3.4"(DN20) اینچ

ریال 25408118

1397/9/18

1"(DN25) اینچ

ریال 30489742

1397/9/18

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 47428487

1397/9/18

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 54203985

1397/9/18

2"(DN 50) اینچ

ریال 81305978

1397/9/18

قیمت شیر خودکار سوپاپی استنلس استیل A182 F316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F316L 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی استنلس استیل A182 F316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F316L 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی استنلس استیل A182 F316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F316L 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی استنلس استیل A182 F316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F316L 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی استنلس استیل A182 F316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F316L 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی استنلس استیل A182 F316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F316L 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی استنلس استیل A182 F316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F316L 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی استنلس استیل A182 F316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F316L 800# WB API 602 PISTON TYPE

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 34555040

1397/9/18

3.8"(DN10) اینچ

ریال 34555040

1397/9/18

1.2"(DN15) اینچ

ریال 30489742

1397/9/18

3.4"(DN20) اینچ

ریال 30489742

1397/9/18

1"(DN25) اینچ

ریال 36587690

1397/9/18

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 56914184

1397/9/18

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 65044782

1397/9/18

2"(DN 50) اینچ

ریال 97567173

1397/9/18

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه فولاد و تریم F6+STLT کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVE Body A105 trim F6+STLT Bonet 105 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه فولاد و تریم F6+STLT کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVE Body A105 trim F6+STLT Bonet 105 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه فولاد و تریم F6+STLT کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVE Body A105 trim F6+STLT Bonet 105 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه فولاد و تریم F6+STLT کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVE Body A105 trim F6+STLT Bonet 105 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه فولاد و تریم F6+STLT کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVE Body A105 trim F6+STLT Bonet 105 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه فولاد و تریم F6+STLT کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVE Body A105 trim F6+STLT Bonet 105 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه فولاد و تریم F6+STLT کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVE Body A105 trim F6+STLT Bonet 105 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی بدنه فولاد و تریم F6+STLT کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVE Body A105 trim F6+STLT Bonet 105 800# WB API 602 PISTON TYPE

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8)اینچ

ریال 23036694

1397/9/18

3.8"(DN10)اینچ

ریال 23036694

1397/9/18

1.2"(DN15)اینچ

ریال 20326494

1397/9/18

3.4"(DN20)اینچ

ریال 20326494

1397/9/18

1 1.4"(DN32)اینچ

ریال 37942790

1397/9/18

1"(DN25)اینچ

ریال 24391793

1397/9/18

1 1.2"(DN40)اینچ

ریال 43363188

1397/9/18

2"(DN 50)اینچ

ریال 65044782

1397/9/18

قیمت شیر خودکارسوپاپی بدنه مونل و تریم مونل کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVEBODY AND BONNET MONEL 400 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکارسوپاپی بدنه مونل و تریم مونل کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVEBODY AND BONNET MONEL 400 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکارسوپاپی بدنه مونل و تریم مونل کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVEBODY AND BONNET MONEL 400 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکارسوپاپی بدنه مونل و تریم مونل کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVEBODY AND BONNET MONEL 400 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکارسوپاپی بدنه مونل و تریم مونل کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVEBODY AND BONNET MONEL 400 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکارسوپاپی بدنه مونل و تریم مونل کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVEBODY AND BONNET MONEL 400 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکارسوپاپی بدنه مونل و تریم مونل کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVEBODY AND BONNET MONEL 400 800# WB API 602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکارسوپاپی بدنه مونل و تریم مونل کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVEBODY AND BONNET MONEL 400 800# WB API 602 PISTON TYPE

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8)اینچ

ریال 207330243

1397/9/18

3.8"(DN10)اینچ

ریال 207330243

1397/9/18

1.2"(DN15)اینچ

ریال 182938449

1397/9/18

3.4"(DN20)اینچ

ریال 182938449

1397/9/18

1"(DN25)اینچ

ریال 219526139

1397/9/18

1 1.4"(DN32)اینچ

ریال 341485106

1397/9/18

1 1.2"(DN40)اینچ

ریال 390268692

1397/9/18

2"(DN 50)اینچ

ریال 585403038

1397/9/18

قیمت شیر خودکار سوپاپی فولادی بدنه A105 و تریم MONEL 400 کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
check valve body A105 TRIMMONEL 400 800# WB API602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی فولادی بدنه A105 و تریم MONEL 400 کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
check valve body A105 TRIMMONEL 400 800# WB API602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی فولادی بدنه A105 و تریم MONEL 400 کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
check valve body A105 TRIMMONEL 400 800# WB API602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی فولادی بدنه A105 و تریم MONEL 400 کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
check valve body A105 TRIMMONEL 400 800# WB API602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی فولادی بدنه A105 و تریم MONEL 400 کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
check valve body A105 TRIMMONEL 400 800# WB API602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی فولادی بدنه A105 و تریم MONEL 400 کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
check valve body A105 TRIMMONEL 400 800# WB API602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی فولادی بدنه A105 و تریم MONEL 400 کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
check valve body A105 TRIMMONEL 400 800# WB API602 PISTON TYPE

قیمت شیر خودکار سوپاپی فولادی بدنه A105 و تریم MONEL 400 کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
check valve body A105 TRIMMONEL 400 800# WB API602 PISTON TYPE

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8)اینچ

ریال 149738508

1397/9/18

3.8"(DN10)اینچ

ریال 149738508

1397/9/18

1.2"(DN15)اینچ

ریال 132122213

1397/9/18

3.4"(DN20)اینچ

ریال 132122213

1397/9/18

1"(DN25)اینچ

ریال 158546656

1397/9/18

1 1.4"(DN32)اینچ

ریال 246628131

1397/9/18

1 1.2"(DN40)اینچ

ریال 281860722

1397/9/18

2"(DN 50)اینچ

ریال 422791083

1397/9/18