پارس سازه انرژی البرز

شیر گلوب کربن استیل کلاس 300Lb

کاتالوگ وجود ندارد

برند

1445741 GDV

1269521-1x.jpg
@titleبرند

1445741 GDV -

نوع

Y شکل -

استاندارد

ASME (آمریکا) -

ASME

300 - -

محرک

فلکه دستی -

اتصال

رزوه ای(عملکرد) -توضیحات:

استاندارد ساخت شیرهای گلوب ولو : BS 1873
استاندارد شیر ولوهای استیل : ASME B16.34
استاندارد فلنج تا فلنج : ASME B 16.10
استاندارد فلنج انتهایی : ASME B16.5
استاندارد جوش لب به لب : ASME B16.25
استاندارد تست و بازرسی : API 598
با طراحی بدنه به مستقیم
دارای ساقه بیرون زده : OS & Y
با درپوش پیچی شده : BB
با دیسک پلاگ یا بال

قیمت شیر سوزنی کربن استیل فلنجدار فولادی کلاس 300 داخل F6
GLOBE VALVE FLG A216 WCB CR13/F6 #300

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ

ریال 31049999

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 45885000

1397/9/18

3 اینچ

ریال 54509999

1397/9/18

4 اینچ

ریال 80040000

1397/9/18

5 اینچ

ریال 113849999

1397/9/18

6 اینچ

ریال 140070000

1397/9/18

8 اینچ

ریال 259439999

1397/9/18

10 اینچ

ریال 229500000

1397/9/18

12 اینچ

ریال 378000000

1397/9/18

14 اینچ

ریال 513000000

1397/9/18

16 اینچ

ریال 567000000

1397/9/18

18 اینچ

ریال 675000000

1397/9/18

20 اینچ

ریال 783000000

1397/9/18

24 اینچ

ریال 864000000

1397/9/18

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A216/TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A216/TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A216/TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A216/TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A216/TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A216/TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A216/TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A216/TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A216/TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A216/TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A216/TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A216/TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A216/TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A216/TRIM S.S 316L

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ

ریال 77624999

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 114712500

1397/9/18

3 اینچ

ریال 136274999

1397/9/18

4 اینچ

ریال 200100000

1397/9/18

5 اینچ

ریال 284624999

1397/9/18

6 اینچ

ریال 350175000

1397/9/18

8 اینچ

ریال 648599999

1397/9/18

10 اینچ

ریال 573750000

1397/9/18

12 اینچ

ریال 945000000

1397/9/18

14 اینچ

ریال 1282500000

1397/9/18

16 اینچ

ریال 1417500000

1397/9/18

18 اینچ

ریال 1687500000

1397/9/18

20 اینچ

ریال 1957500000

1397/9/18

24 اینچ

ریال 2160000000

1397/9/18

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A350/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A350/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A350/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A350/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A350/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A350/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A350/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A350/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A350/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A350/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A350/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A350/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A350/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A350/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ

ریال 124199999

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 183540000

1397/9/18

3 اینچ

ریال 218039999

1397/9/18

4 اینچ

ریال 320160000

1397/9/18

5 اینچ

ریال 455399999

1397/9/18

6 اینچ

ریال 560280000

1397/9/18

8 اینچ

ریال 1037759999

1397/9/18

10 اینچ

ریال 918000000

1397/9/18

12 اینچ

ریال 1512000000

1397/9/18

14 اینچ

ریال 2052000000

1397/9/18

16 اینچ

ریال 2268000000

1397/9/18

18 اینچ

ریال 2700000000

1397/9/18

20 اینچ

ریال 3132000000

1397/9/18

24 اینچ

ریال 3456000000

1397/9/18

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC6 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC6 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC6 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC6 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC6 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC6 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC6 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC6 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC6 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC6 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC6 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC6 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC6 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC6 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ

ریال 248399999

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 367080000

1397/9/18

3 اینچ

ریال 436079999

1397/9/18

4 اینچ

ریال 640320000

1397/9/18

5 اینچ

ریال 910799999

1397/9/18

6 اینچ

ریال 1120560000

1397/9/18

8 اینچ

ریال 2075519999

1397/9/18

10 اینچ

ریال 1836000000

1397/9/18

12 اینچ

ریال 3024000000

1397/9/18

14 اینچ

ریال 4104000000

1397/9/18

16 اینچ

ریال 4536000000

1397/9/18

18 اینچ

ریال 5400000000

1397/9/18

20 اینچ

ریال 6264000000

1397/9/18

24 اینچ

ریال 6912000000

1397/9/18

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC9 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC9 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC9 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC9 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC9 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC9 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC9 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC9 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC9 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC9 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC9 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC9 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC9 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه WC9 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ

ریال 294974999

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 435907500

1397/9/18

3 اینچ

ریال 517844999

1397/9/18

4 اینچ

ریال 760380000

1397/9/18

5 اینچ

ریال 1081574999

1397/9/18

6 اینچ

ریال 1330665000

1397/9/18

8 اینچ

ریال 2464679999

1397/9/18

10 اینچ

ریال 2180250000

1397/9/18

12 اینچ

ریال 3591000000

1397/9/18

14 اینچ

ریال 4873500000

1397/9/18

16 اینچ

ریال 5386500000

1397/9/18

18 اینچ

ریال 6412500000

1397/9/18

20 اینچ

ریال 7438500000

1397/9/18

24 اینچ

ریال 8208000000

1397/9/18

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه CF3 داخل استیل 304
GLOBE VALVE FLG #300 A216/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه CF3 داخل استیل 304
GLOBE VALVE FLG #300 A216/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه CF3 داخل استیل 304
GLOBE VALVE FLG #300 A216/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه CF3 داخل استیل 304
GLOBE VALVE FLG #300 A216/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه CF3 داخل استیل 304
GLOBE VALVE FLG #300 A216/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه CF3 داخل استیل 304
GLOBE VALVE FLG #300 A216/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه CF3 داخل استیل 304
GLOBE VALVE FLG #300 A216/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه CF3 داخل استیل 304
GLOBE VALVE FLG #300 A216/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه CF3 داخل استیل 304
GLOBE VALVE FLG #300 A216/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه CF3 داخل استیل 304
GLOBE VALVE FLG #300 A216/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه CF3 داخل استیل 304
GLOBE VALVE FLG #300 A216/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه CF3 داخل استیل 304
GLOBE VALVE FLG #300 A216/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه CF3 داخل استیل 304
GLOBE VALVE FLG #300 A216/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه CF3 داخل استیل 304
GLOBE VALVE FLG #300 A216/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ

ریال 108674999

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 160597500

1397/9/18

3 اینچ

ریال 190784999

1397/9/18

4 اینچ

ریال 280140000

1397/9/18

5 اینچ

ریال 398474999

1397/9/18

6 اینچ

ریال 490245000

1397/9/18

8 اینچ

ریال 908039999

1397/9/18

10 اینچ

ریال 803250000

1397/9/18

12 اینچ

ریال 1323000000

1397/9/18

14 اینچ

ریال 1795500000

1397/9/18

16 اینچ

ریال 1984500000

1397/9/18

18 اینچ

ریال 2362500000

1397/9/18

20 اینچ

ریال 2740500000

1397/9/18

24 اینچ

ریال 3024000000

1397/9/18

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A216/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A216/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A216/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A216/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A216/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A216/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A216/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A216/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A216/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A216/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A216/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A216/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A216/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه و داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #300 A216/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ

ریال 170774999

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 252367500

1397/9/18

3 اینچ

ریال 299804999

1397/9/18

4 اینچ

ریال 440220000

1397/9/18

5 اینچ

ریال 626174999

1397/9/18

6 اینچ

ریال 770385000

1397/9/18

8 اینچ

ریال 1426919999

1397/9/18

10 اینچ

ریال 1262250000

1397/9/18

12 اینچ

ریال 2079000000

1397/9/18

14 اینچ

ریال 2821500000

1397/9/18

16 اینچ

ریال 3118500000

1397/9/18

18 اینچ

ریال 3712500000

1397/9/18

20 اینچ

ریال 4306500000

1397/9/18

24 اینچ

ریال 4752000000

1397/9/18

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
GLOBE VALVE FLG #300 A216/ TRIM F6 + STLT

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
GLOBE VALVE FLG #300 A216/ TRIM F6 + STLT

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
GLOBE VALVE FLG #300 A216/ TRIM F6 + STLT

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
GLOBE VALVE FLG #300 A216/ TRIM F6 + STLT

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
GLOBE VALVE FLG #300 A216/ TRIM F6 + STLT

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
GLOBE VALVE FLG #300 A216/ TRIM F6 + STLT

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
GLOBE VALVE FLG #300 A216/ TRIM F6 + STLT

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
GLOBE VALVE FLG #300 A216/ TRIM F6 + STLT

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
GLOBE VALVE FLG #300 A216/ TRIM F6 + STLT

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
GLOBE VALVE FLG #300 A216/ TRIM F6 + STLT

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
GLOBE VALVE FLG #300 A216/ TRIM F6 + STLT

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
GLOBE VALVE FLG #300 A216/ TRIM F6 + STLT

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
GLOBE VALVE FLG #300 A216/ TRIM F6 + STLT

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل F6 + داخل استلایتد
GLOBE VALVE FLG #300 A216/ TRIM F6 + STLT

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ

ریال 62099999

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 91770000

1397/9/18

3 اینچ

ریال 109019999

1397/9/18

4 اینچ

ریال 160080000

1397/9/18

5 اینچ

ریال 227699999

1397/9/18

6 اینچ

ریال 280140000

1397/9/18

8 اینچ

ریال 518879999

1397/9/18

10 اینچ

ریال 459000000

1397/9/18

12 اینچ

ریال 756000000

1397/9/18

14 اینچ

ریال 1026000000

1397/9/18

16 اینچ

ریال 1134000000

1397/9/18

18 اینچ

ریال 1350000000

1397/9/18

20 اینچ

ریال 1566000000

1397/9/18

24 اینچ

ریال 1728000000

1397/9/18

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #300 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #300 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #300 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #300 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #300 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #300 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #300 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #300 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #300 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #300 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #300 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #300 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #300 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #300 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ

ریال 589949999

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 871815000

1397/9/18

3 اینچ

ریال 1035689999

1397/9/18

4 اینچ

ریال 1520760000

1397/9/18

5 اینچ

ریال 2163149999

1397/9/18

6 اینچ

ریال 2661330000

1397/9/18

8 اینچ

ریال 4929359999

1397/9/18

10 اینچ

ریال 4360500000

1397/9/18

12 اینچ

ریال 7182000000

1397/9/18

14 اینچ

ریال 9747000000

1397/9/18

16 اینچ

ریال 10773000000

1397/9/18

18 اینچ

ریال 12825000000

1397/9/18

20 اینچ

ریال 14877000000

1397/9/18

24 اینچ

ریال 16416000000

1397/9/18

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #300 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #300 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #300 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #300 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #300 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #300 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #300 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #300 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #300 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #300 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #300 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #300 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #300 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 300 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #300 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ

ریال 341549999

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 504735000

1397/9/18

3 اینچ

ریال 599609999

1397/9/18

4 اینچ

ریال 880440000

1397/9/18

5 اینچ

ریال 1252349999

1397/9/18

6 اینچ

ریال 1540770000

1397/9/18

8 اینچ

ریال 2853839999

1397/9/18

10 اینچ

ریال 2524500000

1397/9/18

12 اینچ

ریال 4158000000

1397/9/18

14 اینچ

ریال 5643000000

1397/9/18

16 اینچ

ریال 6237000000

1397/9/18

18 اینچ

ریال 7425000000

1397/9/18

20 اینچ

ریال 8613000000

1397/9/18

24 اینچ

ریال 9504000000

1397/9/18