پارس سازه انرژی البرز

شیر گلوب کربن استیل‎ کلاس 150Lb

کاتالوگ وجود ندارد

برند

GDV

1269516-1x.jpg
@titleبرند شیر کروی

GDV -

نوع شیر کروی

Y شکل -

استاندارد

ASME (آمریکا) -

ASME (آمریکا)

150 -

محرک

فلکه دستی - فلکه دستی -

نوع اتصال

رزوه ای -توضیحات:

استاندارد ساخت شیرهای گلوب ولو : BS 1873
استاندارد شیر ولوهای استیل : ASME B16.34
استاندارد فلنج تا فلنج : ASME B 16.10
استاندارد فلنج انتهایی : ASME B16.5
استاندارد جوش لب به لب : ASME B16.25
استاندارد تست و بازرسی : API 598
با طراحی بدنه به مستقیم
دارای ساقه بیرون زده : OS & Y
با درپوش پیچی شده : BB
با دیسک پلاگ یا بال

قیمت شیر سوزنی کربن استیل فلنجدار فولادی کلاس 150 داخل F6
GLOBE VALVE FLG A216 WCB CR13/F6 #150

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ

ریال 23115000

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 32774999

1397/9/18

3 اینچ

ریال 38295000

1397/9/18

4 اینچ

ریال 57269999

1397/9/18

5 اینچ

ریال 74865000

1397/9/18

6 اینچ

ریال 95565000

1397/9/18

8 اینچ

ریال 163875000

1397/9/18

10 اینچ

ریال 290145000

1397/9/18

12 اینچ

ریال 383985000

1397/9/18

14 اینچ

ریال 517499999

1397/9/18

16 اینچ

ریال 586500000

1397/9/18

18 اینچ

ریال 690000000

1397/9/18

20 اینچ

ریال 896999999

1397/9/18

24 اینچ

ریال 1311000000

1397/9/18

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A216/TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A216/TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A216/TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A216/TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A216/TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A216/TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A216/TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A216/TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A216/TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A216/TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A216/TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A216/TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A216/TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A216/TRIM S.S 316L

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ

ریال 57787500

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 81937499

1397/9/18

3 اینچ

ریال 95737500

1397/9/18

4 اینچ

ریال 143174999

1397/9/18

5 اینچ

ریال 187162500

1397/9/18

6 اینچ

ریال 238912500

1397/9/18

8 اینچ

ریال 409687500

1397/9/18

10 اینچ

ریال 725362500

1397/9/18

12 اینچ

ریال 959962500

1397/9/18

14 اینچ

ریال 1293749999

1397/9/18

16 اینچ

ریال 1466250000

1397/9/18

18 اینچ

ریال 1725000000

1397/9/18

20 اینچ

ریال 2242499999

1397/9/18

24 اینچ

ریال 3277500000

1397/9/18

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A350/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A350/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A350/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A350/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A350/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A350/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A350/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A350/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A350/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A350/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A350/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A350/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A350/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A350/BODY & BONNET LCC/LCB TRIM S.S 316L

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ

ریال 92460000

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 131099999

1397/9/18

3 اینچ

ریال 153180000

1397/9/18

4 اینچ

ریال 229079999

1397/9/18

5 اینچ

ریال 299460000

1397/9/18

6 اینچ

ریال 382260000

1397/9/18

8 اینچ

ریال 655500000

1397/9/18

10 اینچ

ریال 1160580000

1397/9/18

12 اینچ

ریال 1535940000

1397/9/18

14 اینچ

ریال 2069999999

1397/9/18

16 اینچ

ریال 2346000000

1397/9/18

18 اینچ

ریال 2760000000

1397/9/18

20 اینچ

ریال 3587999999

1397/9/18

24 اینچ

ریال 5244000000

1397/9/18

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه WC6 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه WC6 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه WC6 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه WC6 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه WC6 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه WC6 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه WC6 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه WC6 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه WC6 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه WC6 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه WC6 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه WC6 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه WC6 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه WC6 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A217/BODY & BONNET WC6 TRIM S.S 316L

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ

ریال 184920000

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 262199999

1397/9/18

3 اینچ

ریال 306360000

1397/9/18

4 اینچ

ریال 458159999

1397/9/18

5 اینچ

ریال 598920000

1397/9/18

6 اینچ

ریال 764520000

1397/9/18

8 اینچ

ریال 1311000000

1397/9/18

10 اینچ

ریال 2321160000

1397/9/18

12 اینچ

ریال 3071880000

1397/9/18

14 اینچ

ریال 4139999999

1397/9/18

16 اینچ

ریال 4692000000

1397/9/18

18 اینچ

ریال 5520000000

1397/9/18

20 اینچ

ریال 7175999999

1397/9/18

24 اینچ

ریال 10488000000

1397/9/18

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه WC9 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه WC9 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه WC9 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه WC9 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه WC9 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه WC9 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه WC9 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه WC9 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه WC9 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه WC9 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه WC9 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه WC9 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه WC9 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه WC9 داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A217./BODY & BONNET WC9 TRIM S.S 316L

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ

ریال 219592500

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 311362499

1397/9/18

3 اینچ

ریال 363802500

1397/9/18

4 اینچ

ریال 544064999

1397/9/18

5 اینچ

ریال 711217500

1397/9/18

6 اینچ

ریال 907867500

1397/9/18

8 اینچ

ریال 1556812500

1397/9/18

10 اینچ

ریال 2756377500

1397/9/18

12 اینچ

ریال 3647857500

1397/9/18

14 اینچ

ریال 4916249999

1397/9/18

16 اینچ

ریال 5571750000

1397/9/18

18 اینچ

ریال 6555000000

1397/9/18

20 اینچ

ریال 8521499999

1397/9/18

24 اینچ

ریال 12454500000

1397/9/18

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه CF3 داخل استیل 304
GLOBE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه CF3 داخل استیل 304
GLOBE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه CF3 داخل استیل 304
GLOBE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه CF3 داخل استیل 304
GLOBE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه CF3 داخل استیل 304
GLOBE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه CF3 داخل استیل 304
GLOBE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه CF3 داخل استیل 304
GLOBE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه CF3 داخل استیل 304
GLOBE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه CF3 داخل استیل 304
GLOBE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه CF3 داخل استیل 304
GLOBE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه CF3 داخل استیل 304
GLOBE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه CF3 داخل استیل 304
GLOBE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه CF3 داخل استیل 304
GLOBE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه CF3 داخل استیل 304
GLOBE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3 TRIM S.S 304L

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ

ریال 80902500

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 114712499

1397/9/18

3 اینچ

ریال 134032500

1397/9/18

4 اینچ

ریال 200444999

1397/9/18

5 اینچ

ریال 262027500

1397/9/18

6 اینچ

ریال 334477500

1397/9/18

8 اینچ

ریال 573562500

1397/9/18

10 اینچ

ریال 1015507500

1397/9/18

12 اینچ

ریال 1343947500

1397/9/18

14 اینچ

ریال 1811249999

1397/9/18

16 اینچ

ریال 2052750000

1397/9/18

18 اینچ

ریال 2415000000

1397/9/18

20 اینچ

ریال 3139499999

1397/9/18

24 اینچ

ریال 4588500000

1397/9/18

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه و داخل استیل 316
GLOBE VALVE FLG #150 A351/BODY & BONNET CF3M TRIM S.S 316L

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ

ریال 127132500

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 180262499

1397/9/18

3 اینچ

ریال 210622500

1397/9/18

4 اینچ

ریال 314984999

1397/9/18

5 اینچ

ریال 411757500

1397/9/18

6 اینچ

ریال 525607500

1397/9/18

8 اینچ

ریال 901312500

1397/9/18

10 اینچ

ریال 1595797500

1397/9/18

12 اینچ

ریال 2111917500

1397/9/18

14 اینچ

ریال 2846249999

1397/9/18

16 اینچ

ریال 3225750000

1397/9/18

18 اینچ

ریال 3795000000

1397/9/18

20 اینچ

ریال 4933499999

1397/9/18

24 اینچ

ریال 7210500000

1397/9/18

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل F6 + داخل استلایتد
GLOBE VALVE FLG #150 A216/ TRIM F6 + STLT

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل F6 + داخل استلایتد
GLOBE VALVE FLG #150 A216/ TRIM F6 + STLT

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل F6 + داخل استلایتد
GLOBE VALVE FLG #150 A216/ TRIM F6 + STLT

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل F6 + داخل استلایتد
GLOBE VALVE FLG #150 A216/ TRIM F6 + STLT

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل F6 + داخل استلایتد
GLOBE VALVE FLG #150 A216/ TRIM F6 + STLT

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل F6 + داخل استلایتد
GLOBE VALVE FLG #150 A216/ TRIM F6 + STLT

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل F6 + داخل استلایتد
GLOBE VALVE FLG #150 A216/ TRIM F6 + STLT

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل F6 + داخل استلایتد
GLOBE VALVE FLG #150 A216/ TRIM F6 + STLT

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل F6 + داخل استلایتد
GLOBE VALVE FLG #150 A216/ TRIM F6 + STLT

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل F6 + داخل استلایتد
GLOBE VALVE FLG #150 A216/ TRIM F6 + STLT

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل F6 + داخل استلایتد
GLOBE VALVE FLG #150 A216/ TRIM F6 + STLT

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل F6 + داخل استلایتد
GLOBE VALVE FLG #150 A216/ TRIM F6 + STLT

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل F6 + داخل استلایتد
GLOBE VALVE FLG #150 A216/ TRIM F6 + STLT

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل F6 + داخل استلایتد
GLOBE VALVE FLG #150 A216/ TRIM F6 + STLT

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ

ریال 46230000

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 65549999

1397/9/18

3 اینچ

ریال 76590000

1397/9/18

4 اینچ

ریال 114539999

1397/9/18

5 اینچ

ریال 149730000

1397/9/18

6 اینچ

ریال 191130000

1397/9/18

8 اینچ

ریال 327750000

1397/9/18

10 اینچ

ریال 580290000

1397/9/18

12 اینچ

ریال 767970000

1397/9/18

14 اینچ

ریال 1034999999

1397/9/18

16 اینچ

ریال 1173000000

1397/9/18

18 اینچ

ریال 1380000000

1397/9/18

20 اینچ

ریال 1793999999

1397/9/18

24 اینچ

ریال 2622000000

1397/9/18

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #150 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #150 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #150 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #150 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #150 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #150 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #150 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #150 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #150 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #150 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #150 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #150 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #150 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 بدنه M35.1 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #150 /BODY & BONET M35.1 TRIM MONEL 400

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ

ریال 439185000

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 622724999

1397/9/18

3 اینچ

ریال 727605000

1397/9/18

4 اینچ

ریال 1088129999

1397/9/18

5 اینچ

ریال 1422435000

1397/9/18

6 اینچ

ریال 1815735000

1397/9/18

8 اینچ

ریال 3113625000

1397/9/18

10 اینچ

ریال 5512755000

1397/9/18

12 اینچ

ریال 7295715000

1397/9/18

14 اینچ

ریال 9832499999

1397/9/18

16 اینچ

ریال 11143500000

1397/9/18

18 اینچ

ریال 13110000000

1397/9/18

20 اینچ

ریال 17042999999

1397/9/18

24 اینچ

ریال 24909000000

1397/9/18

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #150 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #150 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #150 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #150 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #150 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #150 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #150 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #150 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #150 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #150 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #150 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #150 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #150 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

قیمت شیر سوزنی فلنجدار کربن استیل کلاس 150 داخل مونل 400
GLOBE VALVE FLG #150 /BODY & BONET A216 /TRIM MONET 400

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

2 اینچ

ریال 254265000

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 360524999

1397/9/18

3 اینچ

ریال 421245000

1397/9/18

4 اینچ

ریال 629969999

1397/9/18

5 اینچ

ریال 823515000

1397/9/18

6 اینچ

ریال 1051215000

1397/9/18

8 اینچ

ریال 1802625000

1397/9/18

10 اینچ

ریال 3191595000

1397/9/18

12 اینچ

ریال 4223835000

1397/9/18

14 اینچ

ریال 5692499999

1397/9/18

16 اینچ

ریال 6451500000

1397/9/18

18 اینچ

ریال 7590000000

1397/9/18

20 اینچ

ریال 9866999999

1397/9/18

24 اینچ

ریال 14421000000

1397/9/18