پارس سازه انرژی البرز

شیر چک ولو swing check valve کلاس 800

کاتالوگ وجود ندارد

برند

GDV

swing-check-valve-.jpg
@title

مدل

swing check valve -

برند

GDV -

سایزبندی

1.4-2

اینچ -قیمت شیر خودکار دریچه بدنه فولاد و تریم F6 کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE BODY A105 trim F6 bonet 105 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 5049000

1397/12/4

3.8"(DN10) اینچ

ریال 5049000

1397/9/18

1.2"(DN15) اینچ

ریال 4455000

1397/9/18

3.4"(DN20) اینچ

ریال 4455000

1397/9/18

1"(DN25) اینچ

ریال 5346000

1397/9/18

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 8316000

1397/9/18

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 9504000

1397/9/18

2"(DN 50) اینچ

ریال 14256000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه فولاد و تریمSS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE BODY A105 TRIM SS316L 800# BOLTED BONNET API602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه فولاد و تریمSS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE BODY A105 TRIM SS316L 800# BOLTED BONNET API602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه فولاد و تریمSS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE BODY A105 TRIM SS316L 800# BOLTED BONNET API602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه فولاد و تریمSS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE BODY A105 TRIM SS316L 800# BOLTED BONNET API602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه فولاد و تریمSS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE BODY A105 TRIM SS316L 800# BOLTED BONNET API602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه فولاد و تریمSS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE BODY A105 TRIM SS316L 800# BOLTED BONNET API602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه فولاد و تریمSS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE BODY A105 TRIM SS316L 800# BOLTED BONNET API602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه فولاد و تریمSS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE BODY A105 TRIM SS316L 800# BOLTED BONNET API602 SWING TYPE

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 10098000

1397/9/18

3.8"(DN10) اینچ

ریال 10098000

1397/9/18

1.2"(DN15) اینچ

ریال 8910000

1397/9/18

3.4"(DN20) اینچ

ریال 8910000

1397/9/18

1"(DN25) اینچ

ریال 10692000

1397/9/18

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 16632000

1397/9/18

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 19008000

1397/9/18

2"(DN 50) اینچ

ریال 28512000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A350 LF2 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE a350 body and bonnet lf2 trim ss316l 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A350 LF2 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE a350 body and bonnet lf2 trim ss316l 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A350 LF2 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE a350 body and bonnet lf2 trim ss316l 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A350 LF2 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE a350 body and bonnet lf2 trim ss316l 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A350 LF2 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE a350 body and bonnet lf2 trim ss316l 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A350 LF2 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE a350 body and bonnet lf2 trim ss316l 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A350 LF2 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE a350 body and bonnet lf2 trim ss316l 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A350 LF2 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE a350 body and bonnet lf2 trim ss316l 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 17671500

1397/9/18

3.8"(DN10) اینچ

ریال 17671500

1397/9/18

1.2"(DN15) اینچ

ریال 15592500

1397/9/18

3.4"(DN20) اینچ

ریال 15592500

1397/9/18

1"(DN25) اینچ

ریال 18711000

1397/9/18

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 5049000

1397/12/4

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 33264000

1397/9/18

2"(DN 50) اینچ

ریال 49896000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A182 F11 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE A182 body and bonnet f11 trim ss316L 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A182 F11 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE A182 body and bonnet f11 trim ss316L 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A182 F11 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE A182 body and bonnet f11 trim ss316L 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A182 F11 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE A182 body and bonnet f11 trim ss316L 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A182 F11 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE A182 body and bonnet f11 trim ss316L 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A182 F11 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE A182 body and bonnet f11 trim ss316L 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A182 F11 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE A182 body and bonnet f11 trim ss316L 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A182 F11 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE A182 body and bonnet f11 trim ss316L 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 30294000

1397/9/18

3.8"(DN10) اینچ

ریال 30294000

1398/3/13

1.2"(DN15) اینچ

ریال 26730000

1397/9/18

3.4"(DN20) اینچ

ریال 26730000

1397/9/18

1"(DN25) اینچ

ریال 32076000

1397/9/18

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 49896000

1397/9/18

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 57024000

1397/9/18

2"(DN 50) اینچ

ریال 85536000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A182 F22 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE A182 body and bonnet f22 trim ss316l 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A182 F22 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE A182 body and bonnet f22 trim ss316l 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A182 F22 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE A182 body and bonnet f22 trim ss316l 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A182 F22 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE A182 body and bonnet f22 trim ss316l 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A182 F22 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE A182 body and bonnet f22 trim ss316l 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A182 F22 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE A182 body and bonnet f22 trim ss316l 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A182 F22 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE A182 body and bonnet f22 trim ss316l 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A182 F22 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE A182 body and bonnet f22 trim ss316l 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 40392000

1397/9/18

3.8"(DN10) اینچ

ریال 40392000

1397/9/18

1.2"(DN15) اینچ

ریال 35640000

1397/9/18

3.4"(DN20) اینچ

ریال 35640000

1397/9/18

1"(DN25) اینچ

ریال 42768000

1397/9/18

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 66528000

1397/9/18

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 76032000

1397/9/18

2"(DN 50) اینچ

ریال 114048000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار دریچه استنلس استیل A182 F304L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVEA182 BODY BONNET AND TRIM F304L 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه استنلس استیل A182 F304L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVEA182 BODY BONNET AND TRIM F304L 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

CHECK VALVEA182 BODY BONNET AND TRIM F304L 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE
CHECK VALVEA182 BODY BONNET AND TRIM F304L 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه استنلس استیل A182 F304L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVEA182 BODY BONNET AND TRIM F304L 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه استنلس استیل A182 F304L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVEA182 BODY BONNET AND TRIM F304L 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه استنلس استیل A182 F304L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVEA182 BODY BONNET AND TRIM F304L 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه استنلس استیل A182 F304L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVEA182 BODY BONNET AND TRIM F304L 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه استنلس استیل A182 F304L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVEA182 BODY BONNET AND TRIM F304L 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 12622500

1397/9/18

3.8"(DN10) اینچ

ریال 12622500

1397/9/18

1.2"(DN15) اینچ

ریال 11137500

1397/9/18

3.4"(DN20) اینچ

ریال 11137500

1397/9/18

1"(DN25) اینچ

ریال 13365000

1397/9/18

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 20790000

1397/9/18

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 23760000

1397/9/18

2"(DN 50) اینچ

ریال 35640000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار دریچه استنلس استیل A182 F316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F316L 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه استنلس استیل A182 F316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F316L 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه استنلس استیل A182 F316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F316L 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه استنلس استیل A182 F316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F316L 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه استنلس استیل A182 F316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F316L 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه استنلس استیل A182 F316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F316L 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه استنلس استیل A182 F316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F316L 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه استنلس استیل A182 F316L کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F316L 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 15147000

1397/9/18

3.8"(DN10) اینچ

ریال 15147000

1397/9/18

1.2"(DN15) اینچ

ریال 13365000

1397/9/18

3.4"(DN20) اینچ

ریال 13365000

1397/9/18

1"(DN25) اینچ

ریال 16038000

1397/9/18

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 24948000

1397/9/18

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 28512000

1397/9/18

2"(DN 50) اینچ

ریال 42768000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه فولاد و تریم F6+STLT کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE body a105 trim F6+STLT bonet 105 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه فولاد و تریم F6+STLT کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE body a105 trim F6+STLT bonet 105 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه فولاد و تریم F6+STLT کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE body a105 trim F6+STLT bonet 105 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه فولاد و تریم F6+STLT کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE body a105 trim F6+STLT bonet 105 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه فولاد و تریم F6+STLT کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE body a105 trim F6+STLT bonet 105 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه فولاد و تریم F6+STLT کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE body a105 trim F6+STLT bonet 105 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه فولاد و تریم F6+STLT کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE body a105 trim F6+STLT bonet 105 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه فولاد و تریم F6+STLT کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE body a105 trim F6+STLT bonet 105 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 10098000

1397/9/18

3.8"(DN10) اینچ

ریال 10098000

1397/9/18

1.2"(DN15) اینچ

ریال 8910000

1397/9/18

3.4"(DN20) اینچ

ریال 8910000

1397/9/18

1"(DN25) اینچ

ریال 10692000

1397/9/18

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 16632000

1397/9/18

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 19008000

1397/9/18

2"(DN 50) اینچ

ریال 28512000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه مونل و تریم مونل کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVEBODY AND BONNET MONEL 400 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه مونل و تریم مونل کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVEBODY AND BONNET MONEL 400 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه مونل و تریم مونل کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVEBODY AND BONNET MONEL 400 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه مونل و تریم مونل کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVEBODY AND BONNET MONEL 400 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه مونل و تریم مونل کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVEBODY AND BONNET MONEL 400 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه مونل و تریم مونل کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVEBODY AND BONNET MONEL 400 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه مونل و تریم مونل کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVEBODY AND BONNET MONEL 400 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه مونل و تریم مونل کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVEBODY AND BONNET MONEL 400 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 90882000

1397/9/18

3.8"(DN10) اینچ

ریال 90882000

1397/9/18

1.2"(DN15) اینچ

ریال 80190000

1397/9/18

3.4"(DN20) اینچ

ریال 80190000

1397/9/18

1"(DN25) اینچ

ریال 96228000

1397/9/18

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 149688000

1397/9/18

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 171072000

1397/9/18

2"(DN 50) اینچ

ریال 256608000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار دریچه فولادی بدنه A105 و تریم MONEL 400 کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE BODY A105 trimMONEL 400 bonet 105 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه فولادی بدنه A105 و تریم MONEL 400 کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE BODY A105 trimMONEL 400 bonet 105 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه فولادی بدنه A105 و تریم MONEL 400 کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE BODY A105 trimMONEL 400 bonet 105 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه فولادی بدنه A105 و تریم MONEL 400 کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE BODY A105 trimMONEL 400 bonet 105 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه فولادی بدنه A105 و تریم MONEL 400 کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE BODY A105 trimMONEL 400 bonet 105 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه فولادی بدنه A105 و تریم MONEL 400 کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE BODY A105 trimMONEL 400 bonet 105 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه فولادی بدنه A105 و تریم MONEL 400 کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE BODY A105 trimMONEL 400 bonet 105 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه فولادی بدنه A105 و تریم MONEL 400 کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE BODY A105 trimMONEL 400 bonet 105 800# BOLTED BONET API 602 SWING TYPE

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 65637000

1397/9/18

3.8"(DN10) اینچ

ریال 65637000

1397/9/18

1.2"(DN15) اینچ

ریال 57915000

1397/9/18

3.4"(DN20) اینچ

ریال 57915000

1397/9/18

1"(DN25) اینچ

ریال 69498000

1397/9/18

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 108108000

1397/9/18

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 123552000

1397/9/18

2"(DN 50) اینچ

ریال 185328000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه فولاد و تریم F6 کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE body A105 trim F6 Bonet 105 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه فولاد و تریم F6 کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE body A105 trim F6 Bonet 105 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه فولاد و تریم F6 کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE body A105 trim F6 Bonet 105 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه فولاد و تریم F6 کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE body A105 trim F6 Bonet 105 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه فولاد و تریم F6 کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE body A105 trim F6 Bonet 105 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه فولاد و تریم F6 کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE body A105 trim F6 Bonet 105 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه فولاد و تریم F6 کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE body A105 trim F6 Bonet 105 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه فولاد و تریم F6 کلاس 800 با استاندارد API602
CHECK VALVE body A105 trim F6 Bonet 105 800# WB API 602 SWING TYPE

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 7573500

1397/9/18

3.8"(DN10) اینچ

ریال 7573500

1397/9/18

1.2"(DN15) اینچ

ریال 6682500

1397/9/18

3.4"(DN20) اینچ

ریال 6682500

1397/9/18

1"(DN25) اینچ

ریال 8019000

1397/9/18

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 12474000

1397/9/18

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 14256000

1397/9/18

2"(DN 50) اینچ

ریال 21384000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه فولاد و تریمSS316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE BODY A105 TRIM SS316L 800# WB API602

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه فولاد و تریمSS316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE BODY A105 TRIM SS316L 800# WB API602

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه فولاد و تریمSS316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE BODY A105 TRIM SS316L 800# WB API602

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه فولاد و تریمSS316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE BODY A105 TRIM SS316L 800# WB API602

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه فولاد و تریمSS316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE BODY A105 TRIM SS316L 800# WB API602

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه فولاد و تریمSS316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE BODY A105 TRIM SS316L 800# WB API602

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه فولاد و تریمSS316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE BODY A105 TRIM SS316L 800# WB API602

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه فولاد و تریمSS316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE BODY A105 TRIM SS316L 800# WB API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 15147000

1397/9/18

3.8"(DN10) اینچ

ریال 15147000

1397/9/18

1.2"(DN15) اینچ

ریال 13365000

1397/9/18

3.4"(DN20) اینچ

ریال 13365000

1397/9/18

1"(DN25) اینچ

ریال 16038000

1397/9/18

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 24948000

1397/9/18

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 28512000

1397/9/18

2"(DN 50) اینچ

ریال 42768000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A350 LF2 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE a350 body and bonnet lf2 trim ss316L 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A350 LF2 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE a350 body and bonnet lf2 trim ss316L 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A350 LF2 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE a350 body and bonnet lf2 trim ss316L 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A350 LF2 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE a350 body and bonnet lf2 trim ss316L 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A350 LF2 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE a350 body and bonnet lf2 trim ss316L 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A350 LF2 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE a350 body and bonnet lf2 trim ss316L 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A350 LF2 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE a350 body and bonnet lf2 trim ss316L 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A350 LF2 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE a350 body and bonnet lf2 trim ss316L 800# WB API 602 SWING TYPE

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 26507250

1397/9/18

3.8"(DN10) اینچ

ریال 26507250

1397/9/18

1.2"(DN15) اینچ

ریال 23388750

1397/9/18

3.4"(DN20) اینچ

ریال 23388750

1397/9/18

1"(DN25) اینچ

ریال 28066500

1397/9/18

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 43659000

1397/9/18

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 49896000

1397/9/18

2"(DN 50) اینچ

ریال 74844000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A182 F11 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVE A350 body and bonnet f11 trim ss316L 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A182 F11 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVE A350 body and bonnet f11 trim ss316L 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A182 F11 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVE A350 body and bonnet f11 trim ss316L 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A182 F11 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVE A350 body and bonnet f11 trim ss316L 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A182 F11 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVE A350 body and bonnet f11 trim ss316L 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A182 F11 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVE A350 body and bonnet f11 trim ss316L 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A182 F11 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVE A350 body and bonnet f11 trim ss316L 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A182 F11 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVE A350 body and bonnet f11 trim ss316L 800# WB API 602 SWING TYPE

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 45441000

1397/9/18

3.8"(DN10) اینچ

ریال 45441000

1397/9/18

1.2"(DN15) اینچ

ریال 40095000

1397/9/18

3.4"(DN20) اینچ

ریال 40095000

1397/9/18

1"(DN25) اینچ

ریال 48114000

1397/9/18

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 74844000

1397/9/18

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 85536000

1397/9/18

2"(DN 50) اینچ

ریال 128304000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A182 F22 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE A350 body and bonnet f22 trim ss316l 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A182 F22 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE A350 body and bonnet f22 trim ss316l 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A182 F22 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE A350 body and bonnet f22 trim ss316l 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A182 F22 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE A350 body and bonnet f22 trim ss316l 800# WB API 602 SWING TYPECHECK VALVE A350 body and bonnet f22 trim ss316l 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A182 F22 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE A350 body and bonnet f22 trim ss316l 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A182 F22 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE A350 body and bonnet f22 trim ss316l 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A182 F22 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE A350 body and bonnet f22 trim ss316l 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه الو استیل A182 F22 و تریم SS316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE A350 body and bonnet f22 trim ss316l 800# WB API 602 SWING TYPE

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 60588000

1397/9/18

3.8"(DN10) اینچ

ریال 60588000

1397/9/18

1.2"(DN15) اینچ

ریال 53460000

1397/9/18

3.4"(DN20) اینچ

ریال 53460000

1397/9/18

1"(DN25) اینچ

ریال 64152000

1397/9/18

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 99792000

1397/9/18

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 114048000

1397/9/18

2"(DN 50) اینچ

ریال 171072000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار دریچه استنلس استیل A182 F304L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVEA182 BODY BONNET AND TRIM F304L 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه استنلس استیل A182 F304L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVEA182 BODY BONNET AND TRIM F304L 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه استنلس استیل A182 F304L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVEA182 BODY BONNET AND TRIM F304L 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه استنلس استیل A182 F304L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVEA182 BODY BONNET AND TRIM F304L 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه استنلس استیل A182 F304L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVEA182 BODY BONNET AND TRIM F304L 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه استنلس استیل A182 F304L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVEA182 BODY BONNET AND TRIM F304L 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه استنلس استیل A182 F304L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVEA182 BODY BONNET AND TRIM F304L 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه استنلس استیل A182 F304L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVEA182 BODY BONNET AND TRIM F304L 800# WB API 602 SWING TYPE

@child @child @child @child

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 18933750

1397/9/18

3.8"(DN10) اینچ

ریال 18933750

1397/9/18

1.2"(DN15) اینچ

ریال 16706250

1397/9/18

3.4"(DN20) اینچ

ریال 16706250

1397/9/18

1"(DN25) اینچ

ریال 20047500

1397/9/18

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 31185000

1397/9/18

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 35640000

1397/9/18

2"(DN 50) اینچ

ریال 53460000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار دریچه استنلس استیل A182 F316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F316L 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه استنلس استیل A182 F316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F316L 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه استنلس استیل A182 F316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F316L 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه استنلس استیل A182 F316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F316L 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه استنلس استیل A182 F316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F316L 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه استنلس استیل A182 F316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F316L 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه استنلس استیل A182 F316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F316L 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه استنلس استیل A182 F316L کلاس 800 با استاندارد API602 ولدت بونت
CHECK VALVE A182 BODY BONNET AND TRIM F316L 800# WB API 602 SWING TYPE

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 22720500

1397/9/18

3.8"(DN10) اینچ

ریال 22720500

1397/9/18

1.2"(DN15) اینچ

ریال 20047500

1397/9/18

3.4"(DN20) اینچ

ریال 20047500

1397/9/18

1"(DN25) اینچ

ریال 24057000

1397/9/18

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 37422000

1397/9/18

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 42768000

1397/9/18

2"(DN 50) اینچ

ریال 64152000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه فولاد و تریم F6+STLT کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVE body A105 trim F6+STLT bonet 105 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه فولاد و تریم F6+STLT کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVE body A105 trim F6+STLT bonet 105 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه فولاد و تریم F6+STLT کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVE body A105 trim F6+STLT bonet 105 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه فولاد و تریم F6+STLT کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVE body A105 trim F6+STLT bonet 105 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه فولاد و تریم F6+STLT کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVE body A105 trim F6+STLT bonet 105 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه فولاد و تریم F6+STLT کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVE body A105 trim F6+STLT bonet 105 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه فولاد و تریم F6+STLT کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVE body A105 trim F6+STLT bonet 105 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه فولاد و تریم F6+STLT کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVE body A105 trim F6+STLT bonet 105 800# WB API 602 SWING TYPE

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8)اینچ

ریال 15147000

1397/9/18

3.8"(DN10)اینچ

ریال 15147000

1397/9/18

1.2"(DN15)اینچ

ریال 13365000

1397/9/18

3.4"(DN20)اینچ

ریال 13365000

1397/9/18

1"(DN25)اینچ

ریال 16038000

1397/9/18

1 1.4"(DN32)اینچ

ریال 24948000

1397/9/18

1 1.2"(DN40)اینچ

ریال 28512000

1397/9/18

2"(DN 50)اینچ

ریال 42768000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه مونل و تریم مونل کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVEBODY AND BONNET MONEL 400 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه مونل و تریم مونل کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVEBODY AND BONNET MONEL 400 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه مونل و تریم مونل کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVEBODY AND BONNET MONEL 400 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه مونل و تریم مونل کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVEBODY AND BONNET MONEL 400 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه مونل و تریم مونل کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVEBODY AND BONNET MONEL 400 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه مونل و تریم مونل کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVEBODY AND BONNET MONEL 400 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه مونل و تریم مونل کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVEBODY AND BONNET MONEL 400 800# WB API 602 SWING TYPE

قیمت شیر خودکار دریچه بدنه مونل و تریم مونل کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVEBODY AND BONNET MONEL 400 800# WB API 602 SWING TYPE

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8)اینچ

ریال 136323000

1397/9/18

3.8"(DN10)اینچ

ریال 136323000

1397/9/18

1.2"(DN15)اینچ

ریال 120285000

1397/9/18

3.4"(DN20)اینچ

ریال 120285000

1397/9/18

1"(DN25)اینچ

ریال 144342000

1397/9/18

1 1.4"(DN32)اینچ

ریال 224532000

1397/9/18

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 256608000

1397/9/18

2"(DN 50) اینچ

ریال 384912000

1397/9/18

قیمت شیر خودکار دریچه فولادی بدنه A105 و تریم MONEL 400 کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVE BODY A105 TRIMMONEL 400 800# WB API602

قیمت شیر خودکار دریچه فولادی بدنه A105 و تریم MONEL 400 کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVE BODY A105 TRIMMONEL 400 800# WB API602

قیمت شیر خودکار دریچه فولادی بدنه A105 و تریم MONEL 400 کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVE BODY A105 TRIMMONEL 400 800# WB API602

قیمت شیر خودکار دریچه فولادی بدنه A105 و تریم MONEL 400 کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVE BODY A105 TRIMMONEL 400 800# WB API602

قیمت شیر خودکار دریچه فولادی بدنه A105 و تریم MONEL 400 کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVE BODY A105 TRIMMONEL 400 800# WB API602

قیمت شیر خودکار دریچه فولادی بدنه A105 و تریم MONEL 400 کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVE BODY A105 TRIMMONEL 400 800# WB API602

قیمت شیر خودکار دریچه فولادی بدنه A105 و تریم MONEL 400 کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVE BODY A105 TRIMMONEL 400 800# WB API602

قیمت شیر خودکار دریچه فولادی بدنه A105 و تریم MONEL 400 کلاس 800 با استاندارد API602ولدت بونت
CHECK VALVE BODY A105 TRIMMONEL 400 800# WB API602

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4"(DN8) اینچ

ریال 98455500

1397/9/18

3.8"(DN10) اینچ

ریال 98455500

1397/9/18

1.2"(DN15) اینچ

ریال 86872500

1397/9/18

3.4"(DN20) اینچ

ریال 86872500

1397/9/18

1"(DN25) اینچ

ریال 104247000

1397/9/18

1 1.4"(DN32) اینچ

ریال 162162000

1397/9/18

1 1.2"(DN40) اینچ

ریال 185328000

1397/9/18

2"(DN 50) اینچ

ریال 277992000

1397/9/18