پارس سازه انرژی البرز

شیر بال ولو

انواع مختلف بال ولو:

شیر بال ولو دارای انواع مختلف می باشند وبراساس نوع عملکرد و تنوع seat و face به موارمختلف تقسیم میگردند.

انواع بال ولوها به صورت زیرمی باشند:1.بال ولویک تیکهone pices ball valve

کل بدنه شیربه صورت یک تیکه بوده ونیازبه سرهم کردن کلیه قطعات آن نمی باشد این بال ول دارای مزایای زیرمی باشد :

-به علت یک تیکه بودن دارای نشتی نمی باشد.

نحوه سرهم کردن بال داخل شیربه این صورت می باشد که دربدنه شیر دریک طرف آن سوراخ ایجادمی گردد وبال در داخل آن قرارداده می شود وسری که سوراخ گردیده را دنده ای نمایید.

معایب: این نوع شیرنمی تواند دارای سایزبزرگ باشد هرچه سایزبزرگ تر می شود سرهم کردن آن سخت ترمیگردد ونگهداری آن بسیارسخت است.


2.two pices ball valveدارای بدنه دوتیکه می باشد تا قرار گرفتن ملحقات داخلی آن آسانتر شود دراین حالت کل قطعات داخلی درداخل شیرقرارمیگیرد و دوقطعه به هم میخ میگردد بیشترین نوع متداول آن به نام floating ball valve میباشد.

مزایا: به راحتی تولید وسرهم میشود و ارزان است

معایب: درزمانی که سایزشیربالا میرود و وزن زیاد بال داخل بال ولو زیاد میگردد وطراحی آن درسایزهای بالامناسب نیست وزن زیاد بال ولو باعث تخریب seat آن میگردد (درسایزهای بالای 20اینچ)دراین حالت با بالا رفتن سایزازنوع دیگری ازشیرتوپی استفاده میشود.


3.three pices ball valveدراین حالت ball شیرتوپی برروی دو شفت جدا ازهم قرار میگیرد که به این نوع turnion mounted ball valve گفته می شود

برای اکثرشیرها که سایزآن از20بالاتراست ازاین نوع شیراستفاده می شود.


4.Top entry ball valveکل شیرهای بالا دارای یک عیب بزرگ هستند که اگر در حین استفاده در خطوط جریان نیاز به تعمیر اجزای داخلی آن باشد بدون جدا کردن شیرازخط امکان آن وجود ندارد درنتیجه مهندسین نوع دیگری شیرطراحی نموده اند که ازبالا بازوبسته می گردد وبه راحتی می توان به اجزای آن داخلی دسترسی داشت.

همزمان نیازبه تعمیر قطعات داخلی آن باشد بدون جدا کردن ازخط آن را میتوان تعمیرنمود.


5.Full weld ball valveاین نوع شیردر زیرزمین ها ودرجاهای عمیق استفاده می شود وچنانچه ازفلنج برای اتصال هرقطعه استفاده گردد فلنج درمعرض تخریب درمحیط قرارخواهد گرفت و بعد ازمدتی باعث نشتی درشیرمی گردد.