پارس سازه انرژی البرز

سه راه فولادی A105 ساکت استاندارد ASME B16-11 کلاس 6000

کاتالوگ وجود ندارد

se-rah.jpg
@title @title @title @title @title

آلیاژ

A105 -

نوع

فشار قوی(در صنعت ) -

جنس

استیل -

اتصال

جوش خورده -

کلاس فلنج

6000 -قیمت سه راه فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
TEE A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت سه راه فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
TEE A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت سه راه فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
TEE A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت سه راه فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
TEE A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت سه راه فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
TEE A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت سه راه فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
TEE A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت سه راه فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
TEE A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت سه راه فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
TEE A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت سه راه فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
TEE A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت سه راه فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
TEE A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت سه راه فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
TEE A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 2600000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 2850000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 3150000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 4550000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 7350000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 10300000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 17700000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 23850000

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 55450000

1397/9/18

3 اینچ

ریال 123850000

1397/9/18

4 اینچ

ریال 137500000

1397/9/18

قیمت سه راه فولادی A105 ساکت کلاس #2000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
TEE A105 SW 2000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت سه راه فولادی A105 ساکت کلاس #2000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
TEE A105 SW 2000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت سه راه فولادی A105 ساکت کلاس #2000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
TEE A105 SW 2000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت سه راه فولادی A105 ساکت کلاس #2000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
TEE A105 SW 2000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت سه راه فولادی A105 ساکت کلاس #2000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
TEE A105 SW 2000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت سه راه فولادی A105 ساکت کلاس #2000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
TEE A105 SW 2000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت سه راه فولادی A105 ساکت کلاس #2000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
TEE A105 SW 2000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت سه راه فولادی A105 ساکت کلاس #2000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
TEE A105 SW 2000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت سه راه فولادی A105 ساکت کلاس #2000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
TEE A105 SW 2000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت سه راه فولادی A105 ساکت کلاس #2000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
TEE A105 SW 2000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت سه راه فولادی A105 ساکت کلاس #2000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
TEE A105 SW 2000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 2300000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 2300000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 2750000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 3200000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 5000000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 7600000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 10000000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 18000000

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 39000000

1397/9/18

3 اینچ

ریال 78000000

1397/9/18

4 اینچ

ریال 17813360

1397/9/18