پارس سازه انرژی البرز

زانو 90 درجه فولادی A105 ساکت استاندارد ASME B16-11 کلاس 3000

کاتالوگ وجود ندارد

zano901-saket.jpg
@title

آلیاژ

A105 -

کلاس فلنج

3000 -

جنس

کربن استیل -

استاندارد

ASME (آمریکا) -قیمت زانو 90 درجه فولادی A105 ساکت کلاس #3000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
90D ELBOW A105 SW 3000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 2000000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 2000000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 2000000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 2530000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 3550000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 6300000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 8300000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 14000000

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 29000000

1397/9/18

3 اینچ

ریال 49000000

1397/9/18

4 اینچ

ریال 13885390

1397/9/18

قیمت زانو 90 درجه فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
90D ELBOW A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت زانو 90 درجه فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
90D ELBOW A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت زانو 90 درجه فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
90D ELBOW A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت زانو 90 درجه فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
90D ELBOW A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت زانو 90 درجه فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
90D ELBOW A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت زانو 90 درجه فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
90D ELBOW A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت زانو 90 درجه فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
90D ELBOW A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت زانو 90 درجه فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
90D ELBOW A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت زانو 90 درجه فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
90D ELBOW A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت زانو 90 درجه فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
90D ELBOW A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت زانو 90 درجه فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
90D ELBOW A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 1950000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 1950000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 2300000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 3450000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 5800000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 8000000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 13900000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 18400000

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 43100000

1397/9/18

3 اینچ

ریال 96900000

1397/9/18

4 اینچ

ریال 106000000

1397/9/18

قیمت زانو 90 درجه فولادی A105 ساکت کلاس #2000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
90D ELBOW A105 SW 2000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت زانو 90 درجه فولادی A105 ساکت کلاس #2000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
90D ELBOW A105 SW 2000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت زانو 90 درجه فولادی A105 ساکت کلاس #2000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
90D ELBOW A105 SW 2000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت زانو 90 درجه فولادی A105 ساکت کلاس #2000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
90D ELBOW A105 SW 2000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت زانو 90 درجه فولادی A105 ساکت کلاس #2000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
90D ELBOW A105 SW 2000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت زانو 90 درجه فولادی A105 ساکت کلاس #2000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
90D ELBOW A105 SW 2000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت زانو 90 درجه فولادی A105 ساکت کلاس #2000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
90D ELBOW A105 SW 2000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت زانو 90 درجه فولادی A105 ساکت کلاس #2000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
90D ELBOW A105 SW 2000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت زانو 90 درجه فولادی A105 ساکت کلاس #2000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
90D ELBOW A105 SW 2000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت زانو 90 درجه فولادی A105 ساکت کلاس #2000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
90D ELBOW A105 SW 2000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت زانو 90 درجه فولادی A105 ساکت کلاس #2000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
90D ELBOW A105 SW 2000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 2000000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 2000000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 2000000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 2550000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 3550000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 6300000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 8300000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 14000000

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 29000000

1397/9/18

3 اینچ

ریال 49000000

1397/9/18

4 اینچ

ریال 13885390

1397/9/18