پارس سازه انرژی البرز

زانو 90 درجه فولادی A105 دنده استاندارد ASME B16-11

کاتالوگ وجود ندارد

2-9-9.jpg
@title @title @title @title @title

آلیاژ

A105 -

کلاس

3000 - 6000 -

نوع زانویی 90 درجه

فشار قوی -

جنس

کربن استیل -

نوع اتصال

رزوه ای -

استاندارد

ASME -قیمت زانو 90 درجه فولادی A105 دنده کلاس #3000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
90D ELBOW A105 NPT 3000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 2580000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 2580000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 3040000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 7780000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 4600000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 10750000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 18600000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 24660000

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 47220000

1397/9/18

3 اینچ

ریال 77070000

1397/9/18

4 اینچ

ریال 141900000

1397/9/18

قیمت زانو 90 درجه فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
90D ELBOW A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت زانو 90 درجه فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
90D ELBOW A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت زانو 90 درجه فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
90D ELBOW A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت زانو 90 درجه فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
90D ELBOW A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت زانو 90 درجه فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
90D ELBOW A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت زانو 90 درجه فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
90D ELBOW A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت زانو 90 درجه فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
90D ELBOW A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت زانو 90 درجه فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
90D ELBOW A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت زانو 90 درجه فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
90D ELBOW A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت زانو 90 درجه فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
90D ELBOW A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت زانو 90 درجه فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
90D ELBOW A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 1950000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 2300000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 3450000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 5800000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 8100000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 13900000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 18400000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 35300000

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 76720000

1397/9/18

3 اینچ

ریال 129200000

1397/9/18

4 اینچ

ریال 106000000

1397/9/18