پارس سازه انرژی البرز

کاتالوگ وجود ندارد

zanuo-45.jpg
@title @title @title


قیمت زانو 45 درجه فولادی A105 ساکت کلاس #3000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
45D ELBOW A105 SW 3000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 2000000

3.8 اینچ

ریال 2000000

1.2 اینچ

ریال 2000000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 2530000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 3200000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 5500000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 7000000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 10000000

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 22000000

1397/9/18

3 اینچ

ریال 40000000

1397/9/18

4 اینچ

قیمت زانو 45 درجه فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
45D ELBOW A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت زانو 45 درجه فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
45D ELBOW A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت زانو 45 درجه فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
45D ELBOW A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت زانو 45 درجه فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
45D ELBOW A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت زانو 45 درجه فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
45D ELBOW A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت زانو 45 درجه فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
45D ELBOW A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت زانو 45 درجه فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
45D ELBOW A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت زانو 45 درجه فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
45D ELBOW A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت زانو 45 درجه فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
45D ELBOW A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت زانو 45 درجه فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
45D ELBOW A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت زانو 45 درجه فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
45D ELBOW A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

3.8 اینچ

1.2 اینچ

ریال 2300000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 3000000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 4350000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 7100000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 10700000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 14300000

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 43100000

3 اینچ

ریال 96900000

4 اینچ