پارس سازه انرژی البرز

شیر توپی تاپ انتری (Top Entry) GDVاعداد گشتاور سیت شده در جدول Torque Table به عنوان مرجعی انتخاب اکچومیتور استفاده می شوند . همچنین مشخصات سیال ، تریم ، نوع باز و بسته کردن شیر به عنوان فاکتورها اضافی در نظر گرفته می شوند . برای گونه شیرهای با تریم مقاوم در برابر خوردگی در برخورد با سیال روغن کاری شده 20% گشتاور آنها کم شده . با این حال در برخورد با سیال سخت مانند دوغاب ، دانه های ریز گشتاور 50% افزاتیش پیدا کرده است .


در حال حاضر محصول مرتبط وجود ندارد