پارس سازه انرژی البرز

ترانسمیتر اختلاف فشار روزمونت

کاتالوگ وجود ندارد

pic141.jpg
@title

نوع اندازه گیری

فشار جزئی -توضیحات:

این سری تجهیزات ابزار دقيق براي سنجش اختلاف فشار بین دو ورودی گاز یا مایع و تبدیل این اختلاف به خروجی تدریجی (آنالوگ) استفاده میشود و دارای مدلهای مختلفی با خروجی 0...10 ولت یا 4...20 میلی آمپر و محدوده فشار متفاوت میباشند. ترانسمیتر فشار و اختلاف فشار LD400 جهت اندازه گيري فشار، اختلاف فشار و سطح این مدل ترانسمیتر دارای کاربرد وسیعی در صنعت برای اندازه گیری فشار absolute و gauge ، اختلاف فشار ، فلو و سطح می باشد.