پارس سازه انرژی البرز

بال ولو (Antistatic Device)

سیتهای پلیمریک (polymeric seats) و پکینهای آن که در بال ولوها مصرف میگردند میتوانند باعث حرکت جریان برق در (steam) و (ball) بال ولوها و بدنه آن گردند. ابزار آنتی استاتیک که در بال ولوها و در بعضی مواقع در پلاگ ولوها (plug valve) استفاده میشود همانند عایق جلوی حرکت جریان برق باشد. آنتی استاتیک شامل یک فنر تحمل بار که متصل به یک پیستون شناور و بین دندانه¬ای steam جاگذاری شده است، میباشد.