پارس سازه انرژی البرز

بال ولو در سرویس (Cryogenic) کرایژُنیک

با توجه به طراحی خود بال ولو اصولا امکان استفاده از آن در محیط برودتی (محیط بسیار سرد) امکان پذیر میباشد اما موارد زیر حتما باید در طراحی شیر در دماهای سرد مورد توجه قرار گیرد:

با توجه به تاثیر دمای پایین بر روی (seat) نشیمنگاه شیر و وجود نشتی از لامین مکان در بال ولوها، در طراحی شیرها ایجاد یک لایه بین بال و seat به منظور خنثی نمودن تنش وارده به (seat) نشیمنگاه ضروری میباشد. بدین منظور میتوان از مواردی که حالت انعطاف¬پذیری زیادتری دارند، به عنوان نمونه بجای استفاده از (PTEE) خالص از گرافیت یا (PTEE) مصلح شده با آهن و کربن یا استفاده از لایه (Stainless steel) بر روی (PTEE) استفاده نمود تا طول عمر آن اضافه شود و توانایی تحمل سرما در آن افزوده گردد.